1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

KLASIFIKAČNÝ PORIADOK

Spôsob klasifikácie

Základom polročnej klasifikácie vo vyšších ročníkoch (od kvinty 8-ročného a 1.ročníka 4-ročného štúdia) sú záverečné skúšky (hodnotené maximálne 100%) a priebežné aktivity (hodnotené maximálne 15%). Presné rozdelenie skúšok a %, ktoré sa počítajú do záverečného hodnotenia, je súčasťou tematického plánu.
Záverečné skúšky sú v prípade povinných klasifikovaných predmetov zložené zo záverečného písomného testu, ktorý tvorí minimálne 70%, a ďalších skúšobných aktivít podľa jednotlivých predmetov, napr. ústne skúšky, laboratórne práce a pod.
V posledných dvoch ročníkoch si študenti povinne volia semináre. Hodnotenie týchto povinne voliteľných predmetov tvorí záverečný písomný test (minimálne 30%) a vo väčšine seminárov aj ústna skúška. Toto hodnotenie tak pomáha naplniť cieľ seminára (príprava na maturitnú skúšku a prijímacie pohovory).
Priebežné hodnotenie dostáva študent počas polroka. Toto sa pripočíta k %, ktoré získal na záverečných skúškach.
Študentov 8-ročného štúdia pripravujeme na tento spôsob klasifikácie postupne. Kým v prime a sekunde sú skúšaní klasicky, písomne aj ústne, v tercii a kvarte tvoria základ hodnotenia dvoch predmetov (Sj a M) v každom polroku dva testy.

Pravidlá hodnotenia a klasifikácie študentov

Tieto pravidlá nadväzujú na Zmluvu o štúdiu uzavretú medzi rodičmi a školou (podľa čl.6 bod 3.-Zm. o št.)

I. Hodnotenie a klasifikácia

1. Hodnotenie prospechu

(1) Prospech v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje na konci klasifikačného obdobia na základe známok (v prime až kvarte osemročného štúdia) a záverečných skúšok a priebežného hodnotenia (v tercii až oktáve osemročného štúdia a v štvorročnom štúdiu) podľa dosiahnutých percent týmito stupňami:
    dosiahnuté %
1 - výborný <115-85>
2 - chválitebný (85-70>
3 - dobrý (70-50>
4 - dostatočný (50-30>
5 - nedostatočný (30- 0>
(2) Povinné predmety, ktoré sa neklasifikujú, sú určené v učebnom pláne. Hodnotia sa týmito stupňami:
a) absolvoval
b) neabsolvoval
(3) Študent je hodnotený z neklasifikovaného predmetu stupňom neabsolvoval, ak nesplnil základné podmienky určené vyučujúcim, ktoré sú uvedené v tematickom pláne príslušného predmetu.

2. Hodnotenie správania

(1) Správanie sa klasifikuje týmito stupňami:
1 - veľmi dobré
2 - uspokojivé
3 - menej uspokojivé
4 - neuspokojivé
(2) Študentom možno podľa závažnosti porušenia Zmluvy, uzavretej medzi študentmi a učiteľmi, znížiť známku zo správania. Pri veľmi vážnom porušení Zmluvy môže byť študentovi uložený trest, prípadne môže byť rozhodnutím pedagogickej rady podmienečne vylúčený zo štúdia alebo vylúčený zo štúdia.

3. Slovné hodnotenie

(1) Jednotlivé predmety a správanie sa hodnotia aj slovne.

II. Záverečné skúšky

(1) Záverečná skúška (100%) sa skladá zo záverečného písomného testu a prípadne ďalších častí ako napr. ústne skúšky, laboratórne práce a pod., ktoré sú určené na začiatku klasifikačného obdobia. Presné rozdelenie skúšok a %, ktoré sa započítajú do záverečného hodnotenia, je súčasťou tematického plánu.
V hodnotení každého klasifikovaného povinného predmetu tvorí záverečný písomný test minimálne 70% záverečnej skúšky.
V hodnotení každého klasifikovaného povinne voliteľného predmetu (seminára) tvorí záverečný písomný test minimálne 30% záverečnej skúšky.
(2) Záverečných skúšok sa musí zúčastniť každý študent, ktorý chce postúpiť do vyššieho ročníka.
(3) Ak sa študent nemôže zúčastniť záverečnej skúšky (alebo jej časti) v určenom termíne zo zvlášť závažných dôvodov a neúčasť ospravedlní triedny učiteľ alebo riaditeľ školy, určí mu vedenie školy náhradný termín.
(4) Ak sa študent nezúčastní záverečnej skúšky alebo jej časti bez závažných dôvodov, nezíska hodnotenie za túto skúšku alebo za túto časť.
(5) Ak má študent alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého alebo druhého polroka, môže do 7 dní odo dňa vydania vysvedčenia požiadať riaditeľa o posúdenie správnosti klasifikácie.
(6) Riaditeľ školy môže nariadiť komisionálne preskúšanie študenta.
(7) Presné podmienky, priebeh a spôsob konania záverečných skúšok sú uvedené v Pokynoch k záverečným skúškam pre študentov.

III. Priebežné hodnotenie

(1) Priebežné hodnotenie je súčet získaných percent za priebežné aktivity uskutočňované v priebehu klasifikačného obdobia. Výsledok priebežného hodnotenia (maximálne 15%) sa nakoniec spočíta s výsledkom záverečnej skúšky (maximálne 100%).
(2) Študenti musia byť s kritériami hodnotenia priebežných aktivít oboznámení na začiatku klasifikačného obdobia.
(3) Na konci klasifikačného obdobia, pred obdobím záverečných písomných testov je vyučujúci povinný uzavrieť priebežné hodnotenie a oboznámiť s výsledkami študentov.

IV. Celkové hodnotenie

(1) Celkové hodnotenie na konci prvého a druhého polroka vyjadruje výsledky klasifikácie a hodnotenia povinných predmetov a klasifikáciu správania. Nezahŕňa klasifikáciu nepovinných vyučovacích predmetov.
(2) Celkové hodnotenie študenta sa na konci prvého a druhého polroka vyjadruje takto:
a) prospel s vyznamenaním
b) prospel veľmi dobre
c) prospel
d) neprospel
(3) Študent prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom predmete nemá prospech horší ako chválitebný, priemerný prospech z povinných predmetov nemá horší ako 1.50, jeho správanie je veľmi dobré a absolvoval všetky neklasifikované predmety.
(4) Študent prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom predmete nemá prospech horší ako dobrý, priemerný prospech z povinných predmetov nemá horší ako 2.00, absolvoval všetky neklasifikované predmety a jeho správanie je veľmi dobré.
(5) Študent prospel, ak nemá nedostatočný prospech ani v jednom povinnom predmete a absolvoval všetky neklasifikované predmety.
(6) Študent neprospel, ak má z niektorého povinného predmetu nedostatočný prospech, alebo neabsolvoval niektorý neklasifikovaný predmet, prípadne je neklasifikovaný z niektorého klasifikovaného predmetu.

V. Opravné skúšky a výnimočné opravné skúšky

1. Opravné skúšky

(1) Študent, ktorý má na konci druhého polroka nedostatočný prospech, alebo je neklasifikovaný najviac z dvoch predmetov, môže so súhlasom riaditeľa robiť z týchto predmetov opravnú skúšku (reparát).
(2) Opravnú skúšku môže robiť aj študent, ktorého prospech na konci prvého polroka je nedostatočný najviac z dvoch povinných predmetov, ak sa vyučujú len v prvom polroku.
(3) Opravná skúška (celkovo maximálne 100%) sa skladá z písomného testu (tvorí 70% opravnej skúšky) a ústnej časti (tvorí 30% opravnej skúšky). K výslednému hodnoteniu sa nezapočítajú % získané v priebežnom hodnotení.
(4) Prospech v danom predmete sa po opravnej skúške hodnotí podľa dosiahnutých percent stupňami:
    dosiahnuté %
4 - dostatočný 30% a viac
5 - nedostatočný menej ako 30%

2. Výnimočná opravná skúška

(1) Študent, ktorého správanie bolo na záverečnej skúške (alebo jej časti) hodnotené ako nevhodné, môže so súhlasom riaditeľa konať výnimočnú opravnú skúšku (alebo jej časti). Študent (do 18 rokov jeho zákonný zástupca) musí podať písomnú žiadosť o možnosť konať výnimočnú opravnú skúšku najneskôr do 7 dní odo dňa, kedy bolo jeho správanie posúdené ako nevhodné.
(2) Prospech v danom vyučovacom predmete sa po výnimočnej opravnej skúške hodnotí podľa dosiahnutých percent (vrátane priebežného hodnotenia a vykonaných ostatných častí skúšky) týmito stupňami:
    dosiahnuté %
2 - chválitebný 70% a viac
3 - dobrý (70-50>
4 - dostatočný (50-30>
5 - nedostatočný (30- 0>
(3) Hodnotenie správania sa znižuje o jeden stupeň.

3. Termín opravných a výnimočných opravných skúšok určuje vedenie školy.

4. Študent, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku alebo výnimočnú opravnú skúšku, je z daného predmetu klasifikovaný stupňom prospechu nedostatočný.

VI. Komisionálne skúšky

(1) Študent môže byť klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky v týchto prípadoch:
a) keď koná rozdielovú skúšku,
b) keď koná opravnú skúšku,
c) keď sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,
d) keď sa preskúšanie koná na podnet študenta (do 18 rokov jeho zákonného zástupcu) a so súhlasom riaditeľa.
(2) V prípade, že študent koná rozdielovú skúšku, táto sa skladá z písomného testu (tvorí 70% rozdielovej skúšky) a ústnej časti (tvorí 30% rozdielovej skúšky).
(3) V prípade, že študent koná skúšku na podnet riaditeľa školy, táto sa skladá z písomného testu (tvorí 70% skúšky) a ústnej časti (tvorí 30% skúšky). K výslednému hodnoteniu sa započítajú % získané v priebežnom hodnotení.
Riaditeľ môže nariadiť opakovanie aj časti záverečnej skúšky. V takom prípade sa hodnotenia ostatných častí skúšky môžu ponechať. K výslednému hodnoteniu sa započítajú % získané v priebežnom hodnotení.
(4) V prípade, že študent koná skúšku na podnet študenta (do 18 rokov jeho zákonného zástupcu) a so súhlasom riaditeľa, táto sa skladá z písomného testu (tvorí 70% skúšky) a ústnej časti (tvorí 30% skúšky). K výslednému hodnoteniu sa nezapočítajú % získané v priebežnom hodnotení.

VII. Postup do vyššieho ročníka a opakovanie ročníka

(1) Do vyššieho ročníka postupuje študent, ktorý prospel.
(2) O povolení opakovať ročník rozhoduje riaditeľ školy.
(3) Opakovanie ročníka nie je možné, ak študent neprospel.

VIII. Prerušenie štúdia

(1) Riaditeľ školy môže prerušiť štúdium študentovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, na jeho žiadosť alebo na žiadosť jeho zákonného zástupcu.

IX. Zanechanie štúdia

(1) Ak študent, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi školy. Ak je žiak neplnoletý, je potrebný súhlas jeho zákonného zástupcu.
(2) Študent prestáva byť študentom školy dňom nasledujúcim po dni, keď bolo riaditeľovi školy doručené oznámenie o zanechaní štúdia.
(3) Za zanechanie štúdia sa tiež považuje nezaplatenie školného.

Dnes sa supluje za:

Alžbeta Nosková, Dagmara Ľahká, Drahoslava Rapantová, Eva Drozdová, Magdaléna Lederleitnerová, Viliam Kerekeš,

Kalendár

od 06.12.2021
záverečné testy – BASCD
do 06.12.2021
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) BASCDUGVJ
08.12.2021
Shakespearov pamätník (Lucas, Zuzka) – Zichyho palác
10.12.2021
Vianočná akadémia (Ľuboš Zaťko)
od 14.12.2021
záverečné testy – GUVJ
22.12.2021
Vianočný turnaj – veľké G (Števo), vianočné besiedky – maléG, 2stSZŠ (triedni)
od 23.12.2021
vianočné prázdniny
00.01.2022
__________JANUÁR__________