1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Pokyny k záverečným skúškam

Tieto Pokyny informujú o podmienkach, priebehu a spôsobe konania písomných záverečných testov a ostatných aktivít zarátavajúcich sa do záverečnej skúšky.

Povinnosť zúčastniť sa záverečných skúšok

Každý študent, ktorý chce postúpiť do vyššieho ročníka, musí absolvovať záverečné skúšky zo všetkých klasifikovaných predmetov.

Čas konania záverečných skúšok

Dátum konania záverečnej skúšky v riadnom termíne je zverejnený 3 týždne vopred. Študenti sú skúšaní vždy v jeden deň iba z jedného predmetu, pričom presný harmonogram testov je zverejnený 3 týždne pred termínom prvého testu.

Zasadací poriadok

Zasadací poriadok, ktorý určí triedny učiteľ na každý deň testu, bude zverejnený v skúšobnej miestnosti.

Testový protokol

Záverečný test študenti píšu na samostatný testový protokol opatrený pečiatkou školy alebo priamo do zadania testu. Študent musí bezpodmienečne vyplniť hlavičku:
Meno a priezvisko Predmet
Trieda Dátum
Po vypísaní všetkých strán testového protokolu má študent právo dostať od dozorujúceho ďalší testový protokol. Hlavička testu obsahuje názov školy, názov predmetu, meno zadávateľa testu, určuje klasifikačné obdobie a obsahuje tabuľku s rozdelením % v danom predmete, do ktorej vyučujúci doplní % získané študentom.

Dozorkonajúce osoby

Úlohou určeného dozorkonajúceho učiteľa je zabezpečiť, aby skúška prebehla podľa pravidiel a predpisov školy. Dozorkonajúci učiteľ je splnomocnený rozhodovať o vstupe do miestnosti, o povolení dočasnej neprítomnosti a o celkovej disciplíne. Dozorkonajúci učiteľ podá študentom informácie, ktoré sú nevyhnutné pre hladký priebeh skúšky. Ide hlavne o informácie o používaní pomôcok, o čase začiatku a konca testu a pod. Tieto, prípadne ďalšie informácie, nevyhnutné pre jednoznačné pochopenie a vypracovanie testu, určí vyučujúci daného predmetu vopred ako súčasť zadania testu.

Vstup do miestnosti

Do miestnosti, kde sa konajú záverečné testy, môžu vstúpiť len študenti určení zasadacím poriadkom. Študenti vstupujú do miestnosti, kde sa konajú záverečné testy, 15 minút pred začiatkom testu.
Po začiatku testu môže študent vstúpiť do miestnosti iba v prípade, že dôvod na neskorý príchod uzná triedny profesor, ktorý o tom dozorkonajúceho vopred upovedomí.
Po vstupe do miestnosti je študent povinný nájsť si svoj stôl podľa zasadacieho poriadku, pripraviť si písacie potreby a odložiť pred tabuľu všetky ostatné veci.

Pomôcky k testom

Počas testov môže mať študent pri sebe písacie potreby, občerstvenie. Použitie ďalších pomôcok, napr. slovníky, kalkulačky, rysovacie potreby, určí vyučujúci na príslušný test.
Počas testu môže študent konzumovať občerstvenie, nie však tak, aby vyrušoval ostatných študentov.
Ak sa študent pokúsi priniesť na skúšku nepovolené veci, bude jeho správanie považované za nevhodné.
Dozorkonajúci učiteľ je poverený vykonávaním náhodných kontrol na zabezpečenie toho, aby sa nepoužívali zakázané pomôcky.

Opustenie testovej miestnosti

Počas trvania časti testu, ktorá nepresiahne 120 minút, nesmie študent opustiť miestnosť.
Dozorkonajúci má právo povoliť krátkodobé opustenie testovej miestnosti na čas nevyhnutný na toaletu len v mimoriadnych prípadoch nevoľnosti.

Predčasné ukončenie testov

Ak študent pred stanoveným časom ukončí písanie testu, odovzdá testový protokol dozorujúcemu, opustí miestnosť a do skúšobnej miestnosti sa nemôže vrátiť, kým všetci študenti neodovzdajú testové protokoly.

Ukončenie testu v stanovenom čase

Po uplynutí času určeného na písanie testu musí zostať študent sedieť na svojom mieste, kým dozorkonajúci pozbiera testové protokoly a dovolí študentom odísť.

Oznámenie výsledkov testov

Výsledky testov oznámia vyučujúci študentom po skončení testov zo všetkých predmetov.

Nevhodné správanie počas záverečnej skúšky

Za nevhodné správanie sa považuje prechovávanie zakázaných pomôcok, pomáhanie alebo prijímanie pomoci od iného študenta, akékoľvek konzultácie študentov medzi sebou.
Učiteľ má právomoc zastaviť skúšku u každého študenta, ak zistí takýto priestupok, a vykázať ho zo skúšobnej miestnosti. V takomto prípade nebudú študentovi priznané za test žiadne body. Hodnotenie správania študenta na polročnej klasifikácii sa za tento priestupok znižuje o jeden stupeň. Študent môže vykonať výnimočnú opravnú skúšku (podľa Pravidiel hodnotenia a klasifikácie študentov, bod V.-2.).

Neúčasť na skúške

Ak sa študent z dôvodu choroby alebo iných veľmi závažných okolností nemôže zúčastniť záverečnej skúšky, musí vopred informovať triedneho učiteľa a priniesť písomné (lekárske) ospravedlnenie. Ak bude dôvod neúčasti triednym profesorom uznaný, môže sa zúčastniť skúšky v náhradnom termíne.
V iných prípadoch (ak nebolo možné vopred informovať triedneho učiteľa) rozhoduje o ospravedlnení absencie riaditeľ školy.

Skúšky v náhradnom termíne

Študent sa môže zúčastniť skúšky v náhradnom termíne iba v prípade, ak mu to povolil triedny profesor alebo riaditeľ školy. Termín určí vedenie školy.

Odvolanie sa proti výsledku skúšky

Ak má študent pripomienky k výsledku záverečnej skúšky, musí ich urýchlene oznámiť vyučujúcemu.

Dnes sa supluje za:

Alžbeta Nosková, Dagmara Ľahká, Drahoslava Rapantová, Eva Drozdová, Magdaléna Lederleitnerová, Viliam Kerekeš,

Kalendár

od 06.12.2021
záverečné testy – BASCD
do 06.12.2021
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) BASCDUGVJ
08.12.2021
Shakespearov pamätník (Lucas, Zuzka) – Zichyho palác
10.12.2021
Vianočná akadémia (Ľuboš Zaťko)
od 14.12.2021
záverečné testy – GUVJ
22.12.2021
Vianočný turnaj – veľké G (Števo), vianočné besiedky – maléG, 2stSZŠ (triedni)
od 23.12.2021
vianočné prázdniny
00.01.2022
__________JANUÁR__________