1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Drogová doktrína

Stratégia školy v prevencii závislostí
Drogy a ich šírenie sa stávajú čoraz naliehavejším spoločenským problémom. Škola si uvedomuje dynamicky sa meniacu situáciu v oblasti šírenia drogových závislostí, a preto považuje za nevyhnutné zaujať jasné stanovisko k tomuto problému.
Cieľom vypracovania drogovej doktríny je snaha pomôcť študentom v tejto závažnej oblasti a určiť základné pravidlá postupu školy a zadefinovať ochotu školy riešiť vzniknuté problémy a dať študentom možnosť, aby sa svojím konaním zúčastnili na pomoci svojim spolužiakom. Pri formulovaní našich postojov sme vychádzali z nasledovných predpokladov:

1. Rozhodujúci vplyv na vznik drogovej závislosti majú všetky zážitky, skúsenosti a vzťahy, ktoré štrukturalizovali osobnosť človeka od raného detstva. Hybnou silou v človeku sú v značnej miere neuvedomené procesy, ktoré majú korene v jeho životnej histórii. Psychoanalytické stanovisko zdôrazňuje, že hybnými silami v človeku sú v konečnom dôsledku konflikty medzi potrebami a želaniami na jednej strane a realitou sociálneho prostredia a rodinných vzťahov na strane druhej. Vývin človeka v ranom detstve má mimoriadnu úlohu pri neskorších psychických poruchách, akou je napr. chorobná závislosť.

2. Naša kultúra je prodrogová kultúra. Drogy sú v súčasnej spoločnosti všade okolo nás: tzv. legálne – alkohol a tabak – ale i nelegálne. Drogový problém je problém dospelých skôr, ako je do neho vtiahnutá mládež. Sú to dospelí, ktorí drogy vyrábajú, predávajú a podporujú ich konzumáciu otvorenou alebo skrytou formou. Ak sa chceme drogám vyhnúť, jednotlivec musí byť informovaný o nebezpečenstve návykových látok čo najskôr. Riešenie problému spočíva v prevencii. Primárna prevencia začína v živote človeka vtedy, keď ešte nemá problémy s konzumáciou návykových látok. Výskum ukázal, že užívaniu drog bránia tieto ochranné faktory:
a) rodičia, ktorí sú pre dieťa prirodzenou autoritou a pozitívnym identifikačným vzorom, poskytujúcim vhodné modely správania,
b) prostredie, orientujúce dieťa na rozvíjanie jeho osobnostných potenciálov, poskytujúce dostatok priestoru na sebarealizáciu,
c) väzby na skupinu, ktorá uznáva etické hodnoty, ako sú sloboda, zodpovednosť, láska, úcta, čestnosť, rozum,
d) zmysluplné využívanie voľného času,
e) zdravá sebadôvera a cieľavedomosť,
f) normy zabraňujúce konzumovať drogy,
g) vynikajúci vzťah aspoň s jednou osobou, ktorá má na dieťa pozitívny vplyv,
h) zmysel pre humor.

3. Uvedomujeme si, že nie je možné vytvoriť sterilné prostredie a direktívnymi opatreniami nie je možné tento problém úplne eliminovať. Drogovú závislosť chápeme ako chorobu a primárny problém rodiny v kontexte celospoločenských procesov a vzťahov.

Na základe uvedených východísk si škola stanovila nasledovné ciele, zámery a opatrenia:
- Škola realizuje vlastný protidrogový program, ktorý prebieha v rámci vyučovania i mimo vyučovania samostatnými aktivitami. V predmetoch ako etická výchova, triednická hodina, či občianska náuka sú študenti vedení k hlbšiemu sebapoznaniu a sebavýchove.
- Škola vlastným príkladom vytvára nedrogovú atmosféru (nefajčenie, nepožívanie alkoholu v škole, vytvorenie nedrogovej zóny).
- Škola sa snaží vytvárať medzi učiteľmi a študentmi vzťahy, ktoré sú pozitívne a vzájomne akceptujúce.
- Škola vedie študentov k spoluzodpovednosti vo vzájomných vzťahoch a k vytváraniu postojov netolerujúcich drogy.
- Škola v rámci drogovej prevencie ponúka podľa svojich možností pomoc rodičom a študentom, pokiaľ o ňu prejavia záujem.
- Škola sa snaží vytvárať priestor na skoré zistenie konzumentov drog.
- Škola všetkými prostriedkami bojuje proti drogám, nekompromisný postoj zaujíma voči podporovateľom, navádzačom a dílerom drog v zmysle zákona.

V prípade podozrenia alebo zistenia, že študent užíva drogy, bude škola postupovať nasledovne:
a) Bude iniciovať poradenské stretnutie s rodičmi a študentom, podá informácie o probléme a skonkretizuje vzájomnú dohodu o postupe v danom prípade.
b) Zabezpečí odborný poradenský kontakt v Centre pre liečbu drogových závislostí /CPLDZ/, Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie /CPPPaP/ a bude spolupracovať pri realizácii ich programu v rámci svojich možností.
c) V prípade vážneho podozrenia škola požiada o spoluprácu aj formou vyšetrenia v CPLDZ.
d) V nevyhnutných prípadoch, na základe dohody s rodičmi a odporúčania CPLDZ, je škola ochotná pomôcť prerušením štúdia a umožnením liečby.
e) V prípade, že zo strany študenta a rodiča nie je záujem o spoluprácu a škola bude situáciu považovať za neúnosnú, je rozhodnutá pristúpiť k použitiu sankcií až po vylúčenie študenta zo školy.

Koordinátorom prevencie drogových závislostí na škole je PhDr. Magdaléna Pešková

Dnes sa supluje za:

Alžbeta Nosková, Dagmara Ľahká, Drahoslava Rapantová, Eva Drozdová, Magdaléna Lederleitnerová, Viliam Kerekeš,

Kalendár

od 06.12.2021
záverečné testy – BASCD
do 06.12.2021
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) BASCDUGVJ
08.12.2021
Shakespearov pamätník (Lucas, Zuzka) – Zichyho palác
10.12.2021
Vianočná akadémia (Ľuboš Zaťko)
od 14.12.2021
záverečné testy – GUVJ
22.12.2021
Vianočný turnaj – veľké G (Števo), vianočné besiedky – maléG, 2stSZŠ (triedni)
od 23.12.2021
vianočné prázdniny
00.01.2022
__________JANUÁR__________