1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

DROGOVÁ DOKTRÍNA

Stratégia školy v prevencii závislostí

Drogy a ich šírenie sa stávajú čoraz naliehavejším spoločenským problémom. Škola si uvedomuje dynamicky sa meniacu situáciu v oblasti šírenia drogových závislostí, a preto považuje za nevyhnutné zaujať jasné stanovisko k tomuto problému.
Cieľom vypracovania drogovej doktríny je snaha pomôcť študentom v tejto závažnej oblasti a určiť základné pravidlá postupu školy. Zadefinovať ochotu školy riešiť vzniknuté problémy a dať študentom možnosť, aby sa svojím konaním zúčastnili na pomoci svojim spolužiakom.
Pri formulovaní našich postojov sme vychádzali z nasledovných predpokladov:

1.Rozhodujúci vplyv na vznik drogovej závislosti majú všetky zážitky, skúsenosti a vzťahy, ktoré štrukturovali osobnosť človeka od raného detstva. Hybnou silou v človeku sú v značnej miere neuvedomené procesy, ktoré majú korene v jeho životnej histórii. Psychoanalytické stanovisko zdôrazňuje, že hybnými silami v človeku sú v konečnom dôsledku konflikty medzi potrebami a želaniami na jednej strane a realitou sociálneho prostredia a rodinných vzťahov na strane druhej. Vývin človeka v ranom detstve má mimoriadnu úlohu pri neskorších psychických poruchách akou je napr.chorobná závislosť.

2.Naša kultúra je prodrogová kultúra. Drogy sú v súčasnej spoločnosti všade okolo nás: tzv.legálne - alkohol a tabak - ale i nelegálne. Drogový problém je problém dospelých skôr, ako je do neho vtiahnutá mládež. Sú to dospelí, ktorí drogy vyrábajú, predávajú a podporujú ich konzumáciu otvorenou alebo skrytou formou. Ak sa chceme drogám vyhnúť, jednotlivec musí byť informovaný o nebezpečenstve návykových látok čo najskôr. Riešenie problému spočíva v prevencii. Primárna prevencia začína v živote človeka vtedy, keď ešte nemá problémy s konzumáciou návykových látok. Výskum ukázal, že užívaniu drog bránia tieto ochranné faktory:
a/ rodičia, ktorí sú pre dieťa prirodzenou autoritou a pozitívnym identifikačným vzorom, poskytujúcim vhodné modely správania
b/ prostredie, orientujúce dieťa na rozvíjanie jeho osobnostných potenciálov, poskytujúce dostatok priestoru na sebarealizáciu
c/ väzby na skupinu, ktorá uznáva etické hodnoty ako sú sloboda, zodpovednosť, láska, úcta, čestnosť, rozum
d/ zmysluplné využívanie voľného času
e/ zdravá sebadôvera a cieľavedomosť
f/ normy zabraňujúce konzumovať drogy
h/ zmysel pre humor
3.Uvedomujeme si, že nie je možné vytvoriť sterilné prostredie a direktívnymi opatreniami nie je možné tento problém úplne eliminovať. Drogovú závislosť chápeme ako chorobu a primárny problém rodiny v kontexte celospoločenských procesov a vzťahov.

Na základe uvedených východísk si škola stanovila nasledovné ciele, zámery a opatrenia:

Škola realizuje vlastný protidrogový program, ktorý prebieha v rámci vyučovania i mimo vyučovania samostatnými aktivitami. V predmetoch ako etická výchova, estetická výchova, filozofia, ľudské práva, či náuka o spoločnosti sú študenti vedení k hlbšiemu sebapoznaniu a sebavýchove.
Škola vlastným príkladom vytvára nedrogovú atmosféru /nefajčenie, nepožívanie alkoholu v škole, vytvorenie nedrogovej zóny /.
Škola sa snaží vytvárať medzi učiteľmi a študentmi vzťahy, ktoré sú pozitívne a vzájomne akceptujúce.
Škola vedie študentov k spoluzodpovednosti vo vzájomných vzťahoch a k vytváraniu postojov netolerujúcich drogy.
Škola v rámci drogovej prevencie ponúka podľa svojich možností pomoc rodičom a študentom, pokiaľ o ňu prejavia záujem.
Škola sa snaží vytvárať priestor na skoré zistenie konzumentov drog.
Škola všetkými prostriedkami bojuje proti drogám, nekompromisný postoj zaujíma voči podporovateľom, navádzačom a dealerom drog v zmysle zákona.

V prípade podozrenia alebo zistenia, že študent užíva drogy, bude škola postupovať nasledovne:

a/ Bude iniciovať poradenské stretnutie s rodičmi a študentom, podá informácie o probléme a skonkretizuje vzájomnú dohodu o postupe v danom prípade.
b/ Zabezpečí odborný poradenský kontakt v Centre pre liečbu drogových závislostí /CPLDZ/, Centre výchovnej a psychologickej prevencie /CVaPP/ a bude spolupracovať pri realizácii ich programu v rámci svojich možností.
c/ V prípade vážneho podozrenia škola požiada o spoluprácu aj formou vyšetrenia v CPLDZ.
d/ V nevyhnutných prípadoch, na základe dohody s rodičmi a odporúčania CPLDZ, je škola ochotná pomôcť prerušením štúdia a umožnením liečby.
e/ V prípade, že zo strany študenta a rodiča nie je záujem o spoluprácu a škola bude situáciu považovať za neúnosnú, je rozhodnutá pristúpiť k použitiu sankcií až po vylúčenie zo školy.
Koordinátor prevencie drogových závislostí na škole: PhDr.Pešková Magdaléna

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Obed v pondelok

Polievka: Tekvicová A:1,7
1.Španielsky vtáčik, ryža, šalát A:1,3
2.Ryžový nákyp A:1,3,7
3.Letný šalát, tmavý rožok A:1,3,7
4.Španielsky vtáčik, dusená zelenina A:1,3
5.Farebné kuracie mäso, cestovina A:1
Diéta:Farebné kuracie mäso, cestovina
Polievka 2:Brokolicová krémová A:7
7.Br. stehno hamburské, cestovina A:1,3,7
8.Špagety s paradajkovou omáčkou, syr A:1,7

Kalendár

23.01.2018
klasifikačná konferencia ISCED1
24.01.2018
klasifikačná konferencia ISCED2
25.01.2018
klasifikačná konferencia ISCED3
31.01.2018
vysvedčenie
00.02.2018
__________FEBRUÁR__________
02.02.2018
polročné prázdniny
04.02 - 09.02.2018
lyžiarsky kurz 9.A, B penzión Tále, Chopok Juh
07.02.2018
Deň otvorených dverí – príma 8-ročné, 1.ročník 4-ročné štúdium
13.02.2018
školské recitačné preteky – ISCED1
14.02.2018
školské recitačné preteky ISCED2,3
15.02.2018
DOD – 1.ročník SZŠ
18.02 - 23.02.2018
lyžiarsky kurz 8.C, 8.D, S, Tatranská Lomnica, Skalnaté Pleso