1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Minister Čaplovič pripravuje zánik neštátneho školstva na Slovensku

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo na schválenie dva návrhy zákonov, ktoré môžu občanom Slovenskej republiky zásadným spôsobom obmedziť slobodu voľby vzdelávacej cesty. Iniciatíva rodičov za spolupráce s Asociáciou súkromných škôl a ďalších organizácií sformulovala hromadnú pripomienku.

Vysvetlenie k Hromadnej pripomienke k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní.


Reštriktívne opatrenia a uplatňovanie zvýšených právomocí samospráv, orgánov decentralizovanej štátnej správy, Štátnej školskej inšpekcie i samotného ministerstva voči školám môže v aplikačnej praxi znamenať likvidáciu škôl a faktický zánik systému neštátneho školstva na Slovensku. Novely zákonov ustanovujú:
Tieto návrhy by znamenali, že v krátkom čase môže dôjsť k zániku veľkého množstva slovenských škôl a školských zariadení, masívnemu prepúšťaniu pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a obmedzeniu práv a slobôd občanov.
Dopad týchto noviel zákonov by mohol spôsobiť nielen vážne následky na celý vzdelávací systém, ale dôsledky drastických opatrení pocítia aj rodičia, zamestnanci škôl a nakoniec celá spoločnosť.

Voláme preto všetkých, ktorým záleží na vzdelávaní našich detí – postav¬me sa za prijímanie takých zmien, ktoré povedú k tomu, aby malo každé dieťa a každý študent vytvorené optimálne podmienky pre svoj osobný rozvoj, rast a tým aj úspešný a dobrý život v dospelosti.
Umožnime prijímanie zmien v školstve, ktoré nebudú šité horúcou ihlou v záujme uspokojenia požiadaviek samospráv, ale budú premyslene smerovať k naplneniu požiadaviek celej spoločnosti na vzdelanie jej obyvateľov.

Ak chcete ovplyvniť prijímanie týchto zákonov prostredníctvom Hromadnej pripomienky občanov, prosíme, podpíšte sa na podpisový hárok. Hromadná pripomienka sa podpisuje tu. ĎAKUJEME.

VEREJNÁ VÝZVA


Vyzývame súčasne Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča, aby vypustil z predmetných návrhov zákonov všetky ustanovenia, ktoré vedú k možnému konfliktu záujmov, ku ktorému dochádza, ak štátne orgány v prenesenom výkone štátnej správy sú aj zriaďovateľmi škôl a školských zariadení a zároveň majú aj kompetenciu, ako orgán štátnej správy ukladať povinnosti iným zriaďovateľom, čo v praxi znamená, že jeden zo zriaďovateľov koná a rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach iného zriaďovateľa. Dôvodom výzvy je to, že v zmysle § 3 písm. c) a písm. p) Zákona č 245/2008 Z.z. (školský zákon) výchova a vzdelávanie sú založené na rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie a rovnoprávnosti postavenia škôl a školských zariadení bez rozdielu zriaďovateľa.

Rokovať za verejnosť sú oprávnení:
Ľuboš Tvrdoň,
Muškátová 23, 900 55 Lozorno, e-mail: tvrdon@knb.sk

Dana Spurná,
Hlboká 3, 81104 Bratislava, e-mail: dana.spurna@hotmail.com

Eva Urbaníková

Podrobnosti o pripomienke ako aj odkaz na podpisový formulár sú k dispozícii na internetovej stránke hromadnapripomienka.wordpress.com. Aktivitu možno sledovať aj na Facebooku v skupine Iniciatíva rodičov za dobré školy.Dnes sa supluje za:

Drahoslava Rapantová, Jozef Marek, Katarína Kučerová, Miroslav Rapant, Zuzana Jankovičová,

Kalendár

20.09.2019
12. ročník futsalového turnaja
23.09.2019
1. stretnutie záujemcov o DofE
23.09.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
23.09 - 27.09.2019
ŠvP Zaježová 4.T
25.09.2019
Župný športový deň
do 27.09.2019
triedni a konzultanti projektov KNABCDS odovzdajú zoznam projektov
do 27.09.2019
odovzdanie podkladov projektov konzultantom – KNABCDS
28.09 - 04.10.2019
Expedícia Slovensko GU
do 30.09.2019
podanie maturitnej prihlášky
00.10.2019
__________OKTÓBER__________
02.10.2019
Nezábudky 1.C, 1.D,S
07.10.2019
15.00 MZ 1.stupeň
08.10.2019
Stretnutie ALUMNI v klube 1SG
do 09.10.2019
pripraviť pozvánky na rodičko
do 11.10.2019
1. priebežné testy – HLKNABCDS
14.10.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
15.10.2019
STRETNUTIE S RODIČMI: 4.H,L,3.K,N,2.A,B,1.C,1.D,S,5.P,8.J,9.G,F,O,Z,M,V,U + projekt SJ: F (pódium), Aj: M (pódium), Aj: V (štud.)
do 17.10.2019
ABCDS odovzdať projekty + resumé