1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Župy zavádzajú smerné čísla na stredné školy ako za socializmu

Takéto rozhodnutia by mali samosprávne kraje prijímať až po dôkladnej odbornej a verejnej diskusii. V týchto dňoch sa na zastupiteľstvách vyšších územných celkov schvaľujú stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách na nasledujúcich 5 rokov. V tej, ktorú predložil na schválenie poslancom Bratislavský samosprávny kraj, sa môžeme dočítať:

“V územnej pôsobnosti BSK však pôsobia aj školy iných zriaďovateľov, ktorých výkony a vývoj BSK v minulosti nemal možnosť ovplyvňovať. Ide o SŠ zriadené Obvodným úradom, cirkevné a súkromné školy. Podiel týchto škôl na celkových vzdelávacích kapacitách ovplyvňoval a ovplyvňuje regulačné nástroje BSK.

Skúsenosti z optimalizačných procesov realizovaných v rámci stredných škôl v pôsobnosti BSK potvrdzujú, že pokiaľ sa nemenia celkové vzdelávacie kapacity, nemení sa ani celkový pomer počtu žiakov študujúcich v jednotlivých skupinách odborov, ale žiaci prechádzajú do škôl iných zriaďovateľov. V praxi to znamená, že aj žiaci, ktorí napríklad nespĺňajú predpoklady pre gymnaziálne štúdium a mohli by nájsť uplatnenie v odbornom vzdelávaní, sú nakoniec spravidla prijatí na gymnáziá.

Aktuálne prijaté legislatívne zmeny umožnia koordináciu regulácie výkonov na všetkých stredných školách v územnej pôsobnosti BSK, bez ohľadu na to, kto je zriaďovateľ, samozrejme, po zohľadnení zákonom stanovených kritérií a podmienok. Takéto riešenie je nevyhnutné pre zachovanie proporcionality vzdelávania v jednotlivých skupinách odborov najmä pri výraznom znížení počtu žiakov končiacich základné školy.”

Inými slovami, župe sa nepáči, že rodičia a študenti, ktorým nevyhovovali verejné školy, si pre svoje vzdelávanie zvolili cirkevnú alebo súkromnú školu. Že ak predstavám župy o tom, kto je vhodný pre štúdium na gymnáziu nevyhovujete, mali ste možnosť študovať tam, kde vyšli v ústrety vašim individuálnym študijným potrebám.

A tak s radosťou privítali škodlivý a diskriminačný zákon, ktorý im umožňuje stanoviť smerné čísla pre jednotlivé školy a o pár týždňov budú rozhodovať o tom, koľko prijme ktorá stredná škola žiakov pre školský rok 2014/2015. Fakticky tak zrušia slobodnú voľbu vzdelávacej cesty pre študentov aj ich rodičov. Čo môže napríklad znamenať to, že ak aj deviatak splní ministrom predpísaný priemer známok, nemusí sa pre nedostatok miesta vôbec na gymnázium dostať – smerné čísla totiž župa určí jeden a pol roka predtým, než vôbec zistí, koľko deviatakov v kraji splní zákonné podmienky pre štúdium na gymnáziu. Alebo dokonca, ak župa niektorej škole nepovolí otvoriť žiadnu prvú triedu, odsúdi ju na smrť.

Stratégie, ktoré teraz župy schvaľujú, znamenajú bianko šek pre budúcich županov robiť nenávratné zmeny v sieti stredných škôl, pretože strednú školu, ktorú raz niekto utlmí tak, že zanikne, už tak ľahko nikto neobnoví. Školy tu nie sú na jedno volebné obdobie, ani na dve, nie sú tu ani pre politikov a župných úradníkov, ale pre študentov a ich rodičov.

Rozhodnutia, ktoré ďaleko presahujú mandát župných poslancov, by mali samosprávne kraje prijímať až po dôkladnej odbornej a verejnej diskusii s tými, ktorých sa ich rozhodnutia týkajú.A to bez ohľadu na to, aké stranícke tričká majú, či budú mať.

Saskia Repčíková
prezidentka ASŠŠZSDnes sa supluje za:

Barbora Ulrichová, Dagmara Ľahká, Lucia Štofirová, Marta Soľáková, Michal Torma, Petra Knox,

Kalendár

do 20.10.2021
UGVJ odovzdať projekty
21.10 - 22.10.2021
príprava prezentácií SCDUGVJ
25.10 - 27.10.2021
prezentácie projektov SCDUGVJ
26.10.2021
Halloween
28.10 - 29.10.2021
jesenné prázdniny
do 30.10.2021
prednáška o darcovstve krvi ABCDS (MiroR)
00.11.2021
__________NOVEMBER__________
02.11.2021
školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
04.11.2021
1. štvrťročný test M – F,O,Z,M
do 05.11.2021
Olympiáda Sj školské kolo (Ivona, Tereza)
05.11.2021
SCD odovzdanie projektových príspevkov do zborníka
08.11.2021
1. štvrťročný test SJ – F,O,Z,M
do 08.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov UGVJ (+% do eŽK)
09.11.2021
Ekoexkurzia V po 2.h Jurský Šúr
09.11 - 11.11.2021
PEEP Science Holandsko - online (KatkaK, Evina)
10.11.2021
DOD 1.ročník SZŠ (Silvia)
12.11.2021
Ekoexkurzia J po 2.h Jurský Šúr
13.11.2021
stužková BEETLES (Barbora)
do 15.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov SCD (+% do eŽK)
18.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 1.L, 2.I, 3.E, 4.R
do 19.11.2021
školské kolo Aj olympiády (MišoT, Lucas, Josh)