1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Reakcia na článok v denníku SME

Dňa 20. 1. 2015 bol v prílohe denníka SME uverejnený článok o výsledkoch Monitora 9 za minulý školský rok a článok, ktorý informoval o úspešnosti stredných škôl za minulý školský rok. Keďže obidva považujeme za zavádzajúce, rozhodli sme sa na ne reagovať.

Vážená pani redaktorka Horáková, vážená redakcia,
sme rozhorčení Vaším článkom Výsledky z testov sú porovnateľné so známkami z matematiky a zo slovenčiny, ktorý ste uverejnili v prílohe Stredné školy dňa 20. 1. 2015, pretože poškodzuje dobré meno našej školy, a to tým, že výsledky našej školy, ktoré sú porovnateľné s výsledkami najlepších škôl, resp. sú najlepšie spomedzi testovaných škôl, ste neuviedli, resp. neuviedli ste všetky relevantné informácie.
Tabuľky na str. 6 (Desať škôl s najlepšími výsledkami v T9-2014 z matematiky a slovenského jazyka a literatúry a Školy s najlepšími výsledkami v T9-2014 z matematiky a slovenského jazyka a literatúry v jednotlivých krajoch) ste síce prevzali zo stránky NÚCEM, ale neuviedli ste, tak ako to uviedol NÚCEM, kritériá, podľa ktorých boli školy do tabuľky vyberané.
Pokiaľ ide o najúspešnejšie školy v jednotlivých krajoch, tu NÚCEM uvádza, že základným kritériom bolo, aby škola mala v 9. ročníku minimálne 29 testovaných žiakov, inak do výberu zahrnutá nebola. Keďže naša škola, ako aj mnohé iné, nemá tento počet testovaných žiakov v deviatej triede, jej výsledky tu neboli uvedené, hoci sme dosiahli výborné výsledky v matematike aj v slovenskom jazyku a literatúre, konkrétne v matematike je úspešnosť našej školy 89,2 % a percentil 99,9, ktorý je vôbec najlepší zo všetkých testovaných škôl, a v slovenskom jazyku a literatúre je úspešnosť školy 84,6 % a percentil 99,7, čo je tiež jeden z najvyšších spomedzi testovaných škôl.
Na základe týchto skutočností Vás žiadame, aby ste Vami uvedené a skreslené údaje vo Vašom denníku uviedli na pravú mieru, teda vysvetlili a doplnili.

Výhrady máme aj voči článku Desať najúspešnejších stredných škôl, kde naša škola opäť nie je uvedená, hoci patrí medzi najúspešnejšie. Obsahom článku sú tabuľky prevzaté z Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy – INEKO, ale uvedené bez akéhokoľvek vysvetlenia. Tzv. vysvetlivky, ktoré sú uvedené pod tabuľkami, považujeme za zavádzajúce. Nevieme napríklad o tom, že by, prípadne ako, INEKO zisťoval nezamestnanosť absolventov, resp. úspešnosť ich prijatia na VŠ v cudzine. Nevieme ani o tom, že by sa zaujímal o riadenie školy, o účasť žiakov na súťažiach a o ich úspechy ani o podmienky vzdelávania či o pedagógov. Navyše vyjadrenie „Je možné, že v niektorých školách niektorá časť nebola hodnotená. Jednotlivé kritériá majú rôznu váhu...“ stavia tieto údaje do zvláštneho svetla a umožňuje domnievať sa, že kritériá boli vybrané veľmi voľne a tak, aby vyhovovali nejakému zámeru.
Vysvetlenie v tabuľke Čo znamená hodnotenie je takisto irelevantné, pretože z nej vôbec nie je jasné, čo majú znamenať uvedené čísla ani to, aká má byť a podľa akých kritérií škola s výbornými alebo so zlými výsledkami.
Ak popri tomto všetko uvediete vetu, že „Rebríčky môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy“, môžeme to chápať opäť ako poškodzovanie dobrého mena našej školy.Dnes sa supluje za:

Drahoslava Rapantová, Jozef Marek, Katarína Kučerová, Miroslav Rapant, Zuzana Jankovičová,

Kalendár

20.09.2019
12. ročník futsalového turnaja
23.09.2019
1. stretnutie záujemcov o DofE
23.09.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
23.09 - 27.09.2019
ŠvP Zaježová 4.T
25.09.2019
Župný športový deň
do 27.09.2019
triedni a konzultanti projektov KNABCDS odovzdajú zoznam projektov
do 27.09.2019
odovzdanie podkladov projektov konzultantom – KNABCDS
28.09 - 04.10.2019
Expedícia Slovensko GU
do 30.09.2019
podanie maturitnej prihlášky
00.10.2019
__________OKTÓBER__________
02.10.2019
Nezábudky 1.C, 1.D,S
07.10.2019
15.00 MZ 1.stupeň
08.10.2019
Stretnutie ALUMNI v klube 1SG
do 09.10.2019
pripraviť pozvánky na rodičko
do 11.10.2019
1. priebežné testy – HLKNABCDS
14.10.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
15.10.2019
STRETNUTIE S RODIČMI: 4.H,L,3.K,N,2.A,B,1.C,1.D,S,5.P,8.J,9.G,F,O,Z,M,V,U + projekt SJ: F (pódium), Aj: M (pódium), Aj: V (štud.)
do 17.10.2019
ABCDS odovzdať projekty + resumé