1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Vznik Československej republiky – Cesty k demokracii: Konferencia štyroch gymnázií k vzniku Československa

Pred mesiacom sme si pripomínali udalosti spojené so 100. výročím vzniku Československej republiky. 1. súkromné gymnázium sa rozhodlo tiež prispieť k týmto oslavám a zorganizovať minikonferenciu, na ktorej by študenti preukázali svoje historické povedomie a diskutovali by o zmenách vedúcich k demokracii v našej spoločnosti.

V piatok 16. novembra 2018 sa preto zišlo 30 študentov štyroch bratislavských gymnázií – LEAF Academy, Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Gymnázium Jura Hronca a 1. súkromné gymnázium na Bajkalskej ulicu, aby si vymenili vedomosti a diskutovali o hodnotách, ktorých základy boli položené v 1. Československej republike. Akcia sa uskutočnila za účasti politológa PhDr. Tomáša Jahelku, PhD., ktorý pôsobí na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Na úvod predostrel historickú situáciu, ktorá viedla k vzniku 1. Československej republiky, a účastníkom tým pripravil základ pre rozvinutie ďalších diskusií.
Hosťom konferencie bol aj pán Ondřej Pometlo z Veľvyslanectva Českej republiky, ktorý účastníkov pozdravil a vyzdvihol dobré vzťahy Čechov a Slovákov, ktorých dôkazom bola aj spoločná účasť štátnych predstaviteľov na oslavách oboch štátov k vzniku ČSR. Hovoril aj o hodnotách, ktoré 1. demokratická republika priniesla a je hodné ich chrániť a rozvíjať. Svojimi vstupmi poskytol študentom iný pohľad na otázky súvisiace so vzťahom oboch národov.
Jadrom podujatia bola simulovaná diskusia študentov v skupinách. V každej skupine zástupcovia zo všetkých zúčastnených škôl predostreli pripravené pozície zástancov rôznych názorov o vzniku nového štátu. Stretli sa tak diplomati z Veľkej Británie s monarchistami vychádzajúcimi z Belvedérskeho kruhu, zástancovia čechoslovakizmu s maďarskými komunistami, presadzujúcimi novú politickú ideológiu. Študenti museli v menších skupinách obhájiť svoje argumenty a presvedčiť ostatných o najlepšom možnom riešení, ktoré by spravodlivo a udržateľne vyriešilo otázky hraníc na konci 1. svetovej vojny. Diskutované boli nielen otázky hraníc, ale aj ambície jednotlivých národov, zabezpečenie mieru a spolupráce. Zároveň sme sa v rozhovoroch nevyhli náhľadu do budúcnosti, obhajovaniu demokratických princípov a úvahám o charaktere Európskej únie.
Okrem toho študenti prezentovali aj pripravené portréty osobností 1. československej republiky, ktoré ich svojou prácou môžu inšpirovať do súčasnosti. Vybrali si politikov ako Milan Hodža, Edvard Beneš, Ivan Dérer a Jan Masaryk, ale aj osobnosti z oblasti kultúry, napr. Alois Jirásek a Dušan Jurkovič.
Pri spoločnom zhodnotení sme okrem analýzy použitých argumentov zhodnotili aj význam podujatia. Študenti vyzdvihli prínos stretnutia so zástupcami iných škôl a zároveň ocenili typ aktivity, ktorá ich namiesto pasívneho počúvania prinútila aktívne sa zapojiť a vyburcovala ich k otvoreným debatám. Tie prebiehali v slušnej, tvorivej atmosfére s cieľom dôjsť k čo najlepšiemu riešeniu, s rešpektom voči opozícii.
Spestrením na akcii bolo krátke vystúpenie žiakov 2. ročníka SZŠ, ktorí nám svojím hudobno-náučným pásmom priblížili atmosféru doby a priniesli spestrenie do pracovného dňa.
Cieľom konferencie bolo získať hlbší obraz o okolnostiach vzniku Československej republiky, oboznámiť sa s kľúčovými alebo zaujímavými osobnosťami, ktoré vytvárali klímu v novom štáte, a sformulovať základné postoje a hodnoty demokracie, ich význam pre súčasnosť aj v porovnaní s uplynulým vývojom. Veríme, že na úspešný pilotný ročník konferencie v budúcnosti úspešne nadviažeme, napr. aj pripomenutím si 30. výročia Nežnej revolúcie.

fotogaléria k tomuto článku:


2018_konferencia_k_100_vyrociu_csr_001.jpg2018_konferencia_k_100_vyrociu_csr_002.jpg2018_konferencia_k_100_vyrociu_csr_003.jpg2018_konferencia_k_100_vyrociu_csr_004.jpg2018_konferencia_k_100_vyrociu_csr_005.jpg2018_konferencia_k_100_vyrociu_csr_006.jpg2018_konferencia_k_100_vyrociu_csr_007.jpg
2018_konferencia_k_100_vyrociu_csr_008.jpg2018_konferencia_k_100_vyrociu_csr_009.jpg2018_konferencia_k_100_vyrociu_csr_010.jpg2018_konferencia_k_100_vyrociu_csr_011.jpg2018_konferencia_k_100_vyrociu_csr_012.jpg2018_konferencia_k_100_vyrociu_csr_013.jpg2018_konferencia_k_100_vyrociu_csr_014.jpg
2018_konferencia_k_100_vyrociu_csr_015.jpg2018_konferencia_k_100_vyrociu_csr_016.jpg2018_konferencia_k_100_vyrociu_csr_017.jpg2018_konferencia_k_100_vyrociu_csr_018.jpg2018_konferencia_k_100_vyrociu_csr_019.jpg2018_konferencia_k_100_vyrociu_csr_020.jpg2018_konferencia_k_100_vyrociu_csr_021.jpg
2018_konferencia_k_100_vyrociu_csr_022.jpg2018_konferencia_k_100_vyrociu_csr_023.jpg2018_konferencia_k_100_vyrociu_csr_024.jpg2018_konferencia_k_100_vyrociu_csr_025.jpg2018_konferencia_k_100_vyrociu_csr_026.jpg2018_konferencia_k_100_vyrociu_csr_027.jpgDnes sa supluje za:

Anna Cifrová, Drahoslava Rapantová, Juraj Poljovka, Zuzana Jankovičová,

Kalendár

od 19.09.2019
plávanie 1.E, 2.R, plávanie O, korčuľovanie PFOZ
20.09.2019
12. ročník futsalového turnaja
23.09.2019
1. stretnutie záujemcov o DofE
23.09.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
23.09 - 27.09.2019
ŠvP Zaježová 4.T
25.09.2019
Župný športový deň
do 27.09.2019
odovzdanie podkladov projektov konzultantom – KNABCDS
do 27.09.2019
triedni a konzultanti projektov KNABCDS odovzdajú zoznam projektov
28.09 - 04.10.2019
Expedícia Slovensko GU
do 30.09.2019
podanie maturitnej prihlášky
00.10.2019
__________OKTÓBER__________
02.10.2019
Nezábudky 1.C, 1.D,S
07.10.2019
15.00 MZ 1.stupeň
08.10.2019
Stretnutie ALUMNI v klube 1SG
do 09.10.2019
pripraviť pozvánky na rodičko
do 11.10.2019
1. priebežné testy – HLKNABCDS
14.10.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
15.10.2019
STRETNUTIE S RODIČMI: 4.H,L,3.K,N,2.A,B,1.C,1.D,S,5.P,8.J,9.G,F,O,Z,M,V,U + projekt SJ: F (pódium), Aj: M (pódium), Aj: V (štud.)
do 17.10.2019
ABCDS odovzdať projekty + resumé