1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

Projekty v slovenskom jazyku v kvinte až septime.

Projektové vyučovanie realizujeme v kvinte, sexte a septime raz za školský rok.

Príprava tém

Dva mesiace predtým, ako sa oznámia témy študentom, učitelia na spoločnom stretnutí navrhnú témy projektov tak, aby zahrňovali učivo príslušného ročníka a aby téma integrovala minimálne dva vyučovacie predmety. Pripravených tém je viac ako skupín študentov, ktoré ich nakoniec spracúvajú. Študenti vyšších ročníkov sa aktívne zapájajú do procesu vytvárania tém alebo ich úplne samostatne navrhujú.

Predstavenie tém študentom

Najdôležitejšie je, aby téma študentov zaujala. preto učitelia predstavujú témy na hodinách spoločne v spolupráci s triednym učiteľom. Študenti musia mať celkový obraz o témach, aby si vedeli vybrať to, čo ich najviac zaujíma. Táto fáza trvá týždeň.

Výber tém a tvorba skupín

V tejto fáze má najťažšiu úlohu triedny učiteľ, lebo študentov usmerňuje pri výbere tém a koordinuje zaradenie do skupín. je to zodpovedná úloha najmä z hľadiska spoločenskej klímy triedy. Je totiž dôležité, aby sa nik zo študentov necítil ako outsider, ale na druhej strane aby každý študent cítil záväzok voči svojej skupine. táto fáza trvá 1 týždeň.

Samotná príprava projektov

Študenti v čase mimo vyučovania pod dohľadom učiteľov vyhľadávajú pramene a pracujú s literatúrou (dôraz kladieme na prácu s cudzojazyčnými materiálmi), navštevujú laboratóriá, či iné pracoviská, konzultujú s učiteľmi, s odborníkmi mimo školy a pripravujú písomnú podobu spracovania (projekt musí byť napísaný na počítači). Počas týchto týždňov sú povinné minimálne 2 konzultácie u vyučujúcich, ktorých predmety sú integrované v danej téme. Počas práce nad projektom triedny pomáha študentov skupine pri koordinácii prípravy, sleduje aktivitu jednotlivcov v skupinách. To, že sa približuje termín odovzdania projektov, je vidno na prvý pohľad na poobedňajšej aktivite študentov. Posledné dva týždne je počítačová miestnosť úplne obsadená do večerných hodín a študenti aj učitelia sú mimoriadne vyťažení. Výsledkom tejto 6 - 7 týždňovej práce je ucelené písomné spracovanie témy, ktoré musí spĺňať aj náročné formálne kritériá, obsahuje aj résumé v cudzích jazykoch a zoznam kľúčových pojmov a otázok na prezentáciu projektu.

Príprava prezentácie

Na prípravu prednesu, tvorbu pomôcok, plagátov a fólií sú vyčlenené 2 dni z vyučovania. Atmosféra je úplne iná, škola žije úplne rytmom, nezvoní, študenti si po skupinách pripravujú scenáre svojich vystúpení. aj tu je dôležitým koordinátorom triedny učiteľ a odbornú stránku riadia konzultanti.

Prezentácia projektov

Rozhodujúcim okamihom, výsledkom práce skupiny, je prednes, čiže prezentácia projektu. Cieľom je vysvetliť a naučiť ostatných spolužiakov kľúčové pojmy danej témy. Študenti sa učia obhajovať svoju prácu, vystupovať samostatne, používať pomôcky pri prezentácii, pomáhať si v krízových momentoch, viesť odbornú diskusiu. To všetko sú aktivity, s ktorými majú problémy aj vysokoškoláci. Význam zaradenia tejto formy prednesu je v našej škole o to väčší, že inak bežne u nás prevláda písomná forma skúšania. Prezentácia prác v jednej triede trvá 2 - 3 dni. Konzultanti (učitelia) pomáhajú viesť diskusiu, pretože základné prezentované fakty sú súčasťou polročných testov.

Výsledné hodnotenie projektov

Študenti sú v jednotlivých predmetoch hodnotení ako skupina. pritom získavajú percentá navyše, tieto im pomáhajú zlepšiť koncoročné hodnotenie v jednotlivých predmetoch. Učitelia vypracujú hodnotenie a toto sa prikladá k jednotlivým projektom.

Dnes sa supluje za:

Barbora Ulrichová, Daniel Pollák, Eva Babejová, Ewa Marková, Terézia Hochelová, Zuzana Jankovičová,

Kalendár

do 17.09.2019
voľby hovorcov tried
od 19.09.2019
plávanie 1.E, 2.R, plávanie O, korčuľovanie PFOZ
20.09.2019
12. ročník futsalového turnaja
23.09 - 27.09.2019
ŠvP Zaježová 4.T
23.09.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
23.09.2019
1. stretnutie záujemcov o DofE
25.09.2019
Župný športový deň
do 27.09.2019
odovzdanie podkladov projektov konzultantom – KNABCDS
do 27.09.2019
triedni a konzultanti projektov KNABCDS odovzdajú zoznam projektov
28.09 - 04.10.2019
Expedícia Slovensko GU
do 30.09.2019
podanie maturitnej prihlášky
00.10.2019
__________OKTÓBER__________
02.10.2019
Nezábudky 1.C, 1.D,S
07.10.2019
15.00 MZ 1.stupeň
08.10.2019
Stretnutie ALUMNI v klube 1SG
do 09.10.2019
pripraviť pozvánky na rodičko
do 11.10.2019
1. priebežné testy – HLKNABCDS
14.10.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
15.10.2019
STRETNUTIE S RODIČMI: 4.H,L,3.K,N,2.A,B,1.C,1.D,S,5.P,8.J,9.G,F,O,Z,M,V,U + projekt SJ: F (pódium), Aj: M (pódium), Aj: V (štud.)
do 17.10.2019
ABCDS odovzdať projekty + resumé