1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

Projekty v slovenskom jazyku v kvinte až septime.

Projektové vyučovanie realizujeme v kvinte, sexte a septime raz za školský rok.

Príprava tém

Dva mesiace predtým, ako sa oznámia témy študentom, učitelia na spoločnom stretnutí navrhnú témy projektov tak, aby zahrňovali učivo príslušného ročníka a aby téma integrovala minimálne dva vyučovacie predmety. Pripravených tém je viac ako skupín študentov, ktoré ich nakoniec spracúvajú. Študenti vyšších ročníkov sa aktívne zapájajú do procesu vytvárania tém alebo ich úplne samostatne navrhujú.

Predstavenie tém študentom

Najdôležitejšie je, aby téma študentov zaujala. preto učitelia predstavujú témy na hodinách spoločne v spolupráci s triednym učiteľom. Študenti musia mať celkový obraz o témach, aby si vedeli vybrať to, čo ich najviac zaujíma. Táto fáza trvá týždeň.

Výber tém a tvorba skupín

V tejto fáze má najťažšiu úlohu triedny učiteľ, lebo študentov usmerňuje pri výbere tém a koordinuje zaradenie do skupín. je to zodpovedná úloha najmä z hľadiska spoločenskej klímy triedy. Je totiž dôležité, aby sa nik zo študentov necítil ako outsider, ale na druhej strane aby každý študent cítil záväzok voči svojej skupine. táto fáza trvá 1 týždeň.

Samotná príprava projektov

Študenti v čase mimo vyučovania pod dohľadom učiteľov vyhľadávajú pramene a pracujú s literatúrou (dôraz kladieme na prácu s cudzojazyčnými materiálmi), navštevujú laboratóriá, či iné pracoviská, konzultujú s učiteľmi, s odborníkmi mimo školy a pripravujú písomnú podobu spracovania (projekt musí byť napísaný na počítači). Počas týchto týždňov sú povinné minimálne 2 konzultácie u vyučujúcich, ktorých predmety sú integrované v danej téme. Počas práce nad projektom triedny pomáha študentov skupine pri koordinácii prípravy, sleduje aktivitu jednotlivcov v skupinách. To, že sa približuje termín odovzdania projektov, je vidno na prvý pohľad na poobedňajšej aktivite študentov. Posledné dva týždne je počítačová miestnosť úplne obsadená do večerných hodín a študenti aj učitelia sú mimoriadne vyťažení. Výsledkom tejto 6 - 7 týždňovej práce je ucelené písomné spracovanie témy, ktoré musí spĺňať aj náročné formálne kritériá, obsahuje aj résumé v cudzích jazykoch a zoznam kľúčových pojmov a otázok na prezentáciu projektu.

Príprava prezentácie

Na prípravu prednesu, tvorbu pomôcok, plagátov a fólií sú vyčlenené 2 dni z vyučovania. Atmosféra je úplne iná, škola žije úplne rytmom, nezvoní, študenti si po skupinách pripravujú scenáre svojich vystúpení. aj tu je dôležitým koordinátorom triedny učiteľ a odbornú stránku riadia konzultanti.

Prezentácia projektov

Rozhodujúcim okamihom, výsledkom práce skupiny, je prednes, čiže prezentácia projektu. Cieľom je vysvetliť a naučiť ostatných spolužiakov kľúčové pojmy danej témy. Študenti sa učia obhajovať svoju prácu, vystupovať samostatne, používať pomôcky pri prezentácii, pomáhať si v krízových momentoch, viesť odbornú diskusiu. To všetko sú aktivity, s ktorými majú problémy aj vysokoškoláci. Význam zaradenia tejto formy prednesu je v našej škole o to väčší, že inak bežne u nás prevláda písomná forma skúšania. Prezentácia prác v jednej triede trvá 2 - 3 dni. Konzultanti (učitelia) pomáhajú viesť diskusiu, pretože základné prezentované fakty sú súčasťou polročných testov.

Výsledné hodnotenie projektov

Študenti sú v jednotlivých predmetoch hodnotení ako skupina. pritom získavajú percentá navyše, tieto im pomáhajú zlepšiť koncoročné hodnotenie v jednotlivých predmetoch. Učitelia vypracujú hodnotenie a toto sa prikladá k jednotlivým projektom.

Dnes sa supluje za:

Anna Maňáková, Liliana Matiašková, Lucia Hitzingerová, Silvia Štěpánková,

Aktuálne počasie na 1sg:

Zdroj: meteo stanica 1sg
Teplota: 2.7 °C
Vlhkosť: 86 %
Tlak: 1017.5 hPa

Kalendár

09.01 - 22.01.2020
záverečné testy HLKNABCDS
23.01.2020
klasifikačná konferencia ISCED1
24.01.2020
klasifikačná konferencia ISCED2
27.01.2020
klasifikačná konferencia ISCED3
31.01.2020
vysvedčenie
00.02.2020
__________FEBRUÁR__________
03.02.2020
polročné prázdniny
05.02.2020
školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED2,3
09.02 - 14.02.2020
lyžiarsky kurz CDS
17.02 - 21.02.2020
jarné prázdniny