1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

Projekty v slovenskom jazyku v kvinte až septime.

Projektové vyučovanie realizujeme v kvinte, sexte a septime raz za školský rok.

Príprava tém

Dva mesiace predtým, ako sa oznámia témy študentom, učitelia na spoločnom stretnutí navrhnú témy projektov tak, aby zahrňovali učivo príslušného ročníka a aby téma integrovala minimálne dva vyučovacie predmety. Pripravených tém je viac ako skupín študentov, ktoré ich nakoniec spracúvajú. Študenti vyšších ročníkov sa aktívne zapájajú do procesu vytvárania tém alebo ich úplne samostatne navrhujú.

Predstavenie tém študentom

Najdôležitejšie je, aby téma študentov zaujala. preto učitelia predstavujú témy na hodinách spoločne v spolupráci s triednym učiteľom. Študenti musia mať celkový obraz o témach, aby si vedeli vybrať to, čo ich najviac zaujíma. Táto fáza trvá týždeň.

Výber tém a tvorba skupín

V tejto fáze má najťažšiu úlohu triedny učiteľ, lebo študentov usmerňuje pri výbere tém a koordinuje zaradenie do skupín. je to zodpovedná úloha najmä z hľadiska spoločenskej klímy triedy. Je totiž dôležité, aby sa nik zo študentov necítil ako outsider, ale na druhej strane aby každý študent cítil záväzok voči svojej skupine. táto fáza trvá 1 týždeň.

Samotná príprava projektov

Študenti v čase mimo vyučovania pod dohľadom učiteľov vyhľadávajú pramene a pracujú s literatúrou (dôraz kladieme na prácu s cudzojazyčnými materiálmi), navštevujú laboratóriá, či iné pracoviská, konzultujú s učiteľmi, s odborníkmi mimo školy a pripravujú písomnú podobu spracovania (projekt musí byť napísaný na počítači). Počas týchto týždňov sú povinné minimálne 2 konzultácie u vyučujúcich, ktorých predmety sú integrované v danej téme. Počas práce nad projektom triedny pomáha študentov skupine pri koordinácii prípravy, sleduje aktivitu jednotlivcov v skupinách. To, že sa približuje termín odovzdania projektov, je vidno na prvý pohľad na poobedňajšej aktivite študentov. Posledné dva týždne je počítačová miestnosť úplne obsadená do večerných hodín a študenti aj učitelia sú mimoriadne vyťažení. Výsledkom tejto 6 - 7 týždňovej práce je ucelené písomné spracovanie témy, ktoré musí spĺňať aj náročné formálne kritériá, obsahuje aj résumé v cudzích jazykoch a zoznam kľúčových pojmov a otázok na prezentáciu projektu.

Príprava prezentácie

Na prípravu prednesu, tvorbu pomôcok, plagátov a fólií sú vyčlenené 2 dni z vyučovania. Atmosféra je úplne iná, škola žije úplne rytmom, nezvoní, študenti si po skupinách pripravujú scenáre svojich vystúpení. aj tu je dôležitým koordinátorom triedny učiteľ a odbornú stránku riadia konzultanti.

Prezentácia projektov

Rozhodujúcim okamihom, výsledkom práce skupiny, je prednes, čiže prezentácia projektu. Cieľom je vysvetliť a naučiť ostatných spolužiakov kľúčové pojmy danej témy. Študenti sa učia obhajovať svoju prácu, vystupovať samostatne, používať pomôcky pri prezentácii, pomáhať si v krízových momentoch, viesť odbornú diskusiu. To všetko sú aktivity, s ktorými majú problémy aj vysokoškoláci. Význam zaradenia tejto formy prednesu je v našej škole o to väčší, že inak bežne u nás prevláda písomná forma skúšania. Prezentácia prác v jednej triede trvá 2 - 3 dni. Konzultanti (učitelia) pomáhajú viesť diskusiu, pretože základné prezentované fakty sú súčasťou polročných testov.

Výsledné hodnotenie projektov

Študenti sú v jednotlivých predmetoch hodnotení ako skupina. pritom získavajú percentá navyše, tieto im pomáhajú zlepšiť koncoročné hodnotenie v jednotlivých predmetoch. Učitelia vypracujú hodnotenie a toto sa prikladá k jednotlivým projektom.

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár

25.10 - 27.10.2021
prezentácie projektov SCDUGVJ
26.10.2021
Halloween
28.10 - 29.10.2021
jesenné prázdniny
do 30.10.2021
prednáška o darcovstve krvi ABCDS (MiroR)
00.11.2021
__________NOVEMBER__________
02.11.2021
školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
04.11.2021
1. štvrťročný test M – F,O,Z,M
05.11.2021
SCD odovzdanie projektových príspevkov do zborníka
do 05.11.2021
Olympiáda Sj školské kolo (Ivona, Tereza)
do 08.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov UGVJ (+% do eŽK)
08.11.2021
1. štvrťročný test SJ – F,O,Z,M
09.11.2021
Ekoexkurzia V po 2.h Jurský Šúr
09.11 - 11.11.2021
PEEP Science Holandsko - online (KatkaK, Evina)
10.11.2021
DOD 1.ročník SZŠ (Silvia)
12.11.2021
Ekoexkurzia J po 2.h Jurský Šúr
13.11.2021
stužková BEETLES (Barbora)
do 15.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov SCD (+% do eŽK)
18.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 1.L, 2.I, 3.E, 4.R
do 19.11.2021
školské kolo Aj olympiády (MišoT, Lucas, Josh)
do 22.11.2021
školské kolo Nj olympiády (Danka, Dagmara)
23.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 6.T, O + projekty: Aj 6.T (MišoT, Petra) - pódium, Aj O (Nyall, MiroR) - študovňa