1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Učebný plán - študijný projekt

predstavuje súbor predmetov, ich obsah, hodinovú dotáciu a ich zaradenie do jednotlivých ročníkov počas štúdia. Okrem povinných predmetov sú v učebnom pláne zahrnuté aj voliteľné predmety (semináre), ktoré si študent vyberie podľa pomaturitného zamerania štúdia alebo podľa záujmu v posledných dvoch ročníkoch štúdia. Sú z väčšej miery prípravou na maturitu a prijímacie pohovory. Semináre tvoria v posledných ročníkoch tretinu hodinovej dotácie.

Základným vzdelávacím cieľom štúdia na našej škole je získať kompetencie, ktoré umožnia študentovi uplatniť sa na vysokých školách u nás aj v zahraničí.

Komunikačné kompetencie : cudzie jazyky, slovenský jazyk , informatika. Ako povinné predmety učíme anglický jazyk ( 8 rokov) a nemecký jazyk (6 rokov), pričom kľúčová je hodinová dotácia. Začíname so 6 hodinami angličtiny týždenne v prime a sekunde, od tercie pribudne ako druhý cudzí jazyk nemčina. Od kvinty do oktávy a v štvorročnom štúdiu je hodinová dotácia oboch jazykov vyrovnaná po 3 hodiny týždenne. Úroveň vyučovania angličtiny ako hlavného cudzieho jazyka posilňujú aj americkí lektori. V každom ročníku ponúkame konverzáciu z jazykov a v posledných dvoch ročníkoch aj seminár z jazykov a literatúry pre prípravu na maturitu a pomaturitné štúdium. Dávame možnosť študovať aj tretí jazyk ( ruština, francúzština, španielčina) ako výberový resp. nepovinný predmet.
Dôležitou komunikačnou kompetenciou je práca s textom, ktorá v sebe zahŕňa schopnosti čítať s porozumením, kriticky text posúdiť a vybrať podstatné informácie, samostatne vytvoriť text a podať ho rétoricky správne. Táto kompetencia je rozvíjaná predovšetkým na hodinách slovenského jazyka , sekundárne aj na ostatných predmetoch ( čítanie odborného textu, tvorba a prednes referátov, projektov ).
Komunikačnú zručnosť rozširujeme aj hodinami informatiky, na ktorých sa študenti naučia pracovať s internetom, scanerom, CD- ROMom, dataprojektorom a ostatnou technikou.
Ponúkame aj hodiny programovania a práce so špecializovaným softwerom (napr.IP COACH).
Vedomosti získané na týchto hodinách sú využívané v celom bloku spoločenskovedných, prírodovedných aj umenovedných predmetov.

Personálne a interpersonálne kompetencie : spoločenskovedné predmety. Dejepis, náuka o spoločnosti, literatúra, filozofia, ľudské práva majú okrem informačnej databázy pomôcť získať schopnosť rozumieť sebe i okolitému svetu, schopnosť spoločne konať a žiť, vedieť pracovať v tímoch aj samostatne, otvorene, partnersky komunikovať s ostatnými, rešpektovať odlišné názory, riešiť konflikty, chápať vzájomnú prepojenosť. Vedú študenta k tomu, aby na základe samostatného úsudku vedel autonómne konať a niesť zodpovednosť. Pre dejepis tvoríme zvláštny učebný projekt, ktorý priblíži študentom ich vlastné korene v európskom priestore. Historické vedomie sa bude utvárať od poznania blízkej, žitej minulosti ( v čom rátame aj s významnou spoluprácou rodičov) a až potom sa bude posúvať po časovej osi k vzdialenejšiemu a neznámemu.
Zorientovať sa v spoločnosti pomáhajú aj ostatné spoločenskovedné predmety ako politológia, sociológia, psychológia, dejiny umenia, ekonómia, religionistika. Všetky, spolu s etickou výchovou, prenášajú pozornosť na človeka uprostred spoločnosti a predikujú nevyhnutnosť osobnostného rastu. Je to fakt, ktorému sa nedá naučiť. Dá sa len zažiť a pozorovať v okolí, ku ktorému patrí rodina, priatelia aj učitelia.

Kompetencie kritického myslenia a riešenia problémov: prírodovedné predmety. Cieľom vyučovania matematiky, fyziky chémie je, popri poskytnutí databázy odborných vedomosti, najmä získanie schopnosti myslieť a vnímať javy štruktúrovane, presne formulovať vlastné myšlienky, vedieť používať abstraktné pojmy, symboly a algoritmy.
Pri riešení matematických, fyzikálnych a chemických úloh je dôležité získať nadhľad nad úlohou a vymyslieť stratégiu riešenia, aj keď jeho samotná realizácia môže byť ešte veľkým sústom. Rovnako dôležité je vedieť kriticky zhodnotiť myšlienky, návrhy, riešenia ( vlastné i cudzie), odhaliť nepresnosti a chyby, prípadne navrhnúť nový, neštandardný postup riešenia. Biológia a geografia sú predmety, ktoré vedú k vnímaniu komplexného sveta a prepojenosti jeho prírodných a spoločenských systémov.

Metódy

INTEGROVANÉ TEMATICKÉ VYUČOVANIE - PROJEKTY

Sme presvedčení, že škola sa má viac otvoriť reálnemu svetu a z tohto hľadiska je ITV našou najosvedčenejšou metódou, realizovanou každoročne od školského roka 1992/93. Jej podstatu tvorí spoločná práca malého študentského tímu na probléme, ktorý predpokladá integráciu poznatkov z niekoľkých predmetov.
Študent získava skúsenosti pri tímovej práci, pri zbieraní materiálu, konzultáciách s odborníkmi ( rátame aj so spoluprácou rodičov ako odborných poradcov z praxe ), pri písomnom spracovaní projektu, ale aj pri jeho následnej prezentácii pred širším publikom . Oproti tradičnému vyučovaniu sa študenti učia nielen nazbieraný materiál spracovať, nájsť súvislosti, ale aj poznané zrozumiteľne, presvedčivo a zaujímavo predniesť. Použitie tejto metódy neobmedzujeme len na vybranú skupinu študentov (ako je tomu pri prácach ŠVOČ), ale pracujeme s ňou ako so štandardnou súčasťou výuky každého študenta.
Výborné referencie z vysokých škôl o pripravenosti našich študentov zrealizovať a prezentovať odbornú prácu sú potešujúce.

TESTY

Overovanie vedomostí a zručností robíme od začiatku fungovania našej školy ( 1991) formou testového skúšania. Ak v prime a sekunde skúšame bežným spôsobom - písomne i ústne, od tercie začíname s priebežnou prípravu na testový spôsob. Od kvinty sú už študenti zo všetkých predmetov examinovaní formou testu.
Smerovanie školstva na Slovensku, vyjadrené v projekte MŠ Milénium 2000 potvrdzuje, ze ideme správnou cestou. Testovým skúšaním pripravujeme študentov na zavedenie novej formy maturitnej skúšky ako aj na prijímacie pohovory na VŠ. Testová forma skúšania zároveň zabezpečuje rovnaké podmienky pre všetkých skúšaných a bodový systém vyhodnotenia testu významne obmedzuje subjektívne skreslenie známky.

SLOVNÉ HODNOTENIE

Ambíciou našej školy je nielen dobrý výkon študentov, ale aj podporenie záujmu a radosti zo získavania zručností a vedomostí. Vyhodnocovať tento proces len známkou od 1 do 5 považujeme za málo výstižné. Bohatšou informáciou pre všetkých zúčastnených, t.j. žiaka, rodiča aj učiteľa je slovné hodnotenie v priebehu polroka i na vysvedčení. Pri formulovaní slovného hodnotenia má učiteľ na pamäti, že: - hodnotenie má odrážať mieru snahy a vynaloženej práce študenta
- hodnotenie má konkretizovať dosiahnuté pokroky a upozorniť na rezervy
- hodnotenie má podnietiť efektívnejšiu spoluprácu študenta a učiteľa
- môže byť podané podľa potreby žiaka formatívne alebo ako konštatovanie status quo

KONZULTÁCIE

Konzultačné hodiny zo všetkých klasifikovaných predmetov sú pevnou súčasťou rozvrhu našich učiteľov a ich rozpis je zverejnený v triedach spolu s bežným rozvrhom. Konzultácie sú pre študenta príležitosťou ozrejmiť si nejasnosti z hodiny či z individuálnej domácej prípravy. Naším cieľom je, aby zodpovednosť za štúdium bola predovšetkým na študujúcom. K nariadeniu konzultácií siahame až po tom, ako študent na viacerých testoch nepreukáže dostatočné vedomosti.

UČIŤ SA UČIŤ

V našich školách je ešte stále prioritou databáza informácií, ktorú musí študent získať, aby mal jednotky. Ako túto databázu nadobudnúť, ako s množstvom informácií pracovať, ako ich triediť a využívať v reálnom živote sa prakticky neučí. Školský systém v našom štáte zatiaľ neuchopil túto podstatnú fázu vzdelávania človeka.
My na to ponúkame nový priestor v predmete Učiť sa učiť.

Suplovanie na EduPage:

Kalendár

23.05 - 25.05.2022
maturity BA 1. termín
od 23.05.2022
záverečné testy – CDS
26.05.2022
slávnostné odovzdávania maturitných vysvedčení BA
od 30.05.2022
záverečné testy – UGVJ
00.06.2022
__________JÚN______________
01.06.2022
Deň detí – ISCED2
01.06 - 16.06.2022
záverečné testy – SCDUGVJ
do 06.06.2022
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – F,O,Z,M
09.06.2022
2. štvrťročný test Sj – F,O,Z,M
13.06.2022
2. štvrťročný test M – F,O,Z,M
20.06.2022
klasifikačná konferencia ISCED2
21.06.2022
klasifikačná konferencia ISCED3
21.06 - 23.06.2022
kvalifikačné expedície DofE
21.06 - 24.06.2022
projektové hodiny UGVJMZ
22.06.2022
klasifikačná konferencia ISCED1