1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Zmluva medzi učiteľmi a študentmi

1. CIEĽ

Táto Zmluva medzi učiteľmi a študentmi (ďalej len Zmluva) je súčasťou školského poriadku. Táto zmluva nadväzuje na Zmluvu o štúdiu uzavretú medzi zákonnými zástupcami a školou a ustanovuje základné pravidlá vzťahov a vzájomnej spolupráce medzi študentmi a učiteľmi.

2. ZMLUVNÉ STRANY

2.1. Študentská rada (ŠR)

2.1.1. Zloženie

ŠR sa skladá zo zvolených hovorcov tried a ich zástupcov.

2.1.2. Úlohy

a) ŠR zastupuje študentov ako jediný právoplatný zástupca
- pri rokovaní s riaditeľkou školy,
- na spoločnom zasadnutí s pedagogickou radou (PR),
- vo vzťahu k iným školám a organizáciám;
b) ŠR spoznáva názor študentov na problémy, pri riešení ktorých má študentov zastupovať. V prípade, že by musela ŠR zaujať stanovisko bez toho, aby mala možnosť najprv sa oboznámiť s názorom študentov, musí podať prostredníctvom hovorcov tried študentom vysvetlenie a zdôvodniť im svoje stanovisko. Toto je pre študentov záväzné.

2.1.3. Právomoc

a) Všetci členovia ŠR majú právo zúčastniť sa spoločného zasadnutia ŠR a PR.
b) Na spoločnom zasadnutí PR a ŠR má za každú triedu hovorca alebo jeho zástupca hlasovacie právo a právo podávať návrhy týkajúce sa hodnotenia správania študentov.
c) ŠR má právo podávať návrhy na zmenu interných pravidiel školy.
d) ŠR má právo pozývať na svoje zasadnutie aj iných študentov, ktorí nie sú členmi ŠR.

2.2. Pedagogická rada (PR)

PR sa skladá zo všetkých učiteľov a riaditeľky školy.

3. SPOLOČNÉ ZASADNUTIE PR A ČLENOV ŠR

3.1. Úlohy

Spoločné zasadnutie PR a členov ŠR
a) je najvyšším kolektívnym orgánom školy,
b) rozhoduje hlavne v pedagogických otázkach výchovno-vzdelávacieho procesu,
c) schvaľuje polročnú klasifikáciu a hodnotenie správania študentov.

3.2. Právomoc účastníkov

Účastníci spoločného zasadnutia majú právo zúčastniť sa na príprave návrhov týkajúcich sa klasifikácie a hodnotenia správania študentov.

3.3. Povinnosti účastníkov

Každý účastník spoločného zasadnutia má povinnosť informovať učiteľov a študentov (najmenej študenta, ktorého sa návrh týka, jeho triedneho učiteľa a hovorcu) o svojom návrhu, ak je to možné, pred spoločným zasadnutím ŠR a PR, aby bolo možné diskutovať o tomto návrhu v triedach. Návrh bude tiež zverejnený v písomnej forme na určenom mieste v zborovni.

3.4. Organizačný poriadok

a) Spoločné zasadnutie vedie riaditeľka školy alebo ňou poverený zástupca.
b) Návrhy, týkajúce sa hodnotenia správania študentov, predkladajú spravidla triedni; návrhy môžu podávať aj iní učitelia alebo zástupcovia ŠR.
c) Spoločné zasadnutie prijíma návrhy hlasovaním.
d) Hlasovacie právo majú učitelia a zástupcovia ŠR.
e) Návrh na zníženú známku zo správania alebo návrh na udelenie trestu podmienečného vylúčenia zo štúdia sa pokladá za prijatý, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov.
f) Návrh na udelenie trestu vylúčenia zo štúdia sa pokladá za prijatý, ak zaň hlasuje aspoň dvojtretinová väčšina prítomných členov.

4. VZŤAHY ŠTUDENTOV

4.1. Medzi sebou

Študenti sú navzájom tolerantní a snažia sa byť voči sebe priateľskí.

4.2. K sebe samým

a) Študenti sa snažia rozvíjať svoje schopnosti, zdokonaľovať sa cvičením vôle a sebakontrolou.
b) Študenti nesmú ohrozovať svoje zdravie.
Je zakázané požívať alkohol a iné drogy. Postoj školy voči drogám bližšie definuje Drogová doktrína.
Je zakázané fajčiť v budove školy a na akciách školy.
V čase vyučovania a obedovej prestávky, t.j. od 7.10 do 16.00 hod., a v čase konania spoločných akcií školy je zakázané fajčiť aj v blízkom okolí školy (blízke okolie školy ohraničujú ulice: Jégého, Trnavská, Sabinovská, Záhradnícka), tiež pre študentov starších ako 18 rokov.

4.3. K škole

a) Študenti budú reprezentovať dobré meno školy.
b) Študenti chránia a šetria majetok školy a starajú sa o okolie školy.
c) Možnosť otvárať okná so zaistenou poistkou v neprítomnosti učiteľa majú len študenti od kvinty vyššie vrátane. Mladší študenti môžu otvárať okná len za prítomnosti učiteľa.
d) Študenti majú možnosť športovať v areáli školy po dohode s dozorkonajúcim učiteľom len v športovej obuvi.
e) V prípade poškodenia majetku školy (triedy, lavice, okná, WC atď.) je študent povinný dať veci do pôvodného stavu vrátane financovania opravy, resp. náhrady, v súčinnosti so zodpovedným pracovníkom školy v určenom termíne.

4.4. K učiteľom

Vzťah študentov k učiteľom sa má zakladať na vzájomnej úcte a pochopení.

4.5. Vzťah študentských rád veľkého a malého gymnázia

Členovia oboch ŠR spolu komunikujú prostredníctvom delegovaných študentov.

5. POVINNOSTI ŠTUDENTOV

5.1. Študenti sú povinní

a) rešpektovať túto Zmluvu, ktorej sú spolutvorcami,
b) rešpektovať závery spoločných zasadnutí ŠR a PR,
c) rešpektovať organizáciu vyučovania (dodržiavanie včasných príchodov na vyučovacie hodiny, nosenie učebných pomôcok, prezúvanie - platí aj v priestoroch telocvične, ohlásenie neprítomnosti vyučujúceho na hodine do 15 minút od začiatku hodiny).
V prípade skoršieho ukončenia vyučovania majú študenti možnosť ísť skôr na obed, ak im to dovolí dozor v jedálni.
Študenti nemajú opúšťať areál školy počas vyučovania bez vedomia triedneho učiteľa.
Študenti do 14 rokov neopúšťajú areál školy bez súhlasu triedneho učiteľa ani počas obednej prestávky.
d) spolupracovať na hodine s učiteľom a spolužiakmi na splnení cieľa hodiny určeného vyučujúcim,
e) rešpektovať pokyny učiteľov,
f) v prípade predvídanej absencie dopredu požiadajú o uvoľnenie z vyučovania vyjadrením zákonných zástupcov, v inom prípade zákonní zástupcovia oznámia dôvod absencie študenta do 24 hodín (pravidlá ospravedlňovania študentov zo záverečných skúšok sú spresnené v Pokynoch k záverečným skúškam a v Pravidlách hodnotenia a klasifikácie študentov - študent alebo jeho zákonný zástupca musí ospravedlniť absenciu na záverečnej skúške dopredu a dokladovať ju ospravedlnením od lekára). Študenti starší ako 18 rokov sa môžu ospravedlňovať sami so súhlasom rodičov.

5.2. Od študentov sa očakáva, že

a) budú plniť svoje základné študijné povinnosti,
b) budú maximálne využívať pracovný čas vyučovacích hodín,
c) budú sa pravidelne pripravovať a vypracovávať zadané domáce úlohy,
d) budú odovzdávať v stanovených termínoch zadané práce, ktoré dôsledne rešpektujú platný autorský zákon a vyhýbajú sa akýmkoľvek formám plagiátorstva,
e) budú nosiť požadované učebné pomôcky,
f ) budú sa disciplinovane správať na hodinách.

6. POVINNOSTI UČITEĽOV

6.1. Učitelia sú povinní

a) dodržiavať túto Zmluvu,
b) rešpektovať závery spoločných zasadnutí ŠR a PR,
c) rešpektovať organizáciu vyučovania,
d) plniť svoje základné povinnosti - viesť študentov pri vzdelávaní a pomáhať im pri riešení študijných problémov,
e) preukázateľne oznámiť podmienky hodnotenia priebežných aktivít a rozdelenie percent na záverečných skúškach najneskôr do 2 týždňov po začiatku polroka; urobiť o tom záznam do eŽK alebo elektronickej triednej knihy (ďalej eTK),
f) oznámiť výsledky hodnotenia priebežných aktivít prostredníctvom eŽK do dátumu určeného vedením školy.

6.2. Od učiteľov sa očakáva, že

a) pomôžu rozvíjať tvorivosť študenta a jeho vzťah k predmetu,
b) budú podporovať rozvoj dobrých mravných vlastností,
c) budú metódy a prostriedky svojho pôsobenia vyberať tak, aby čo najviac zohľadnili osobnosti študentov,
d) budú sa snažiť o sebareflexiu, čím posilnia svoju prirodzenú autoritu,
e) budú spolupracovať s rodičmi (priebežne ich informovať o študijných výsledkoch a hodnotení správania študenta a neodkladne budú informovať rodičov v prípade, ak študent porušil túto Zmluvu),
f) budú reprezentovať dobré meno školy,
g) nebudú tolerovať narušiteľov hodiny v záujme všetkých študentov.

7. ZHOTOVOVANIE AUDIOVIZUÁLNYCH ZÁZNAMOV

Študenti aj učitelia súhlasia so zverejňovaním audiovizuálnych záznamov z akcií školy na školskom serveri, školskej webovej stránke alebo v inej školskej publikácii či médiu schválenom vedením školy, pričom zhotovovanie záznamov musí byť verejné, robí ho učiteľ alebo ním poverená osoba.
Zverejňovanie takýchto záznamov slúži len na dokumentáciu života školy a prezentáciu školy na verejnosti. Záznamy nesmú ponižovať učiteľov, študentov a účastníkov akcií školy a nesmú ani ohrozovať ich súkromie či neprimerane doň zasahovať. Zhotovenie audiovizuálneho záznamu nepovereným študentom bez verejného súhlasu osôb, ktorých sa záznam týka, sa bude považovať za porušenie Zmluvy.
Záznamy sú majetkom školy. Uverejňovanie záznamov inde ako na školskom serveri, školskej webovej stránke, alebo v inej školskej publikácii či médiu, schválenom vedením školy, ako aj poskytnutie záznamov iným osobám je bez súhlasu vedenia školy zakázané.

8. V PRÍPADE PORUŠENIA ZMLUVY ZO STRANY ŠTUDENTOV

rozhodne o vyriešení problému vyučujúci priamo na hodine, prípadne triedny učiteľ a hovorca triedy. Ak však ide o závažnejšie porušenie Zmluvy (ohrozovanie zdravia užívaním alkoholu a iných drog, ich propagácia a distribúcia, národnostná, rasová a náboženská diskriminácia, šikanovanie a pod.) alebo o jej opakované porušovanie (opakované nevhodné správanie na vyučovaní, neskoré príchody, neprezúvanie sa a pod.), podávajú po diskusii v triede hovorca a triedny učiteľ spoločný návrh na zníženú známku zo správania a prípadne aj návrh na udelenie trestu na spoločnom zasadnutí ŠR a PR.
V prípade, že po diskusii v triede nemajú hovorca a triedny učiteľ spoločný návrh, môžu na spoločnom zasadnutí ŠR a PR podať rôzne návrhy.
O návrhoch informuje triedny učiteľ rodičov a zverejní ich pre ostatných učiteľov a študentov svojej triedy. Hovorca je povinný informovať o týchto návrhoch členov ŠR.

9. ZMLUVA SA MÔŽE MODIFIKOVAŤ PO DOHODE ŠR A PR.

10. ZMLUVA NADOBÚDA ÚČINNOSŤ DÁTUMOM JEJ PODPÍSANIA.


Zmluvu dňa 25. januára 2019 slávnostne podpísali:
riaditeľka školy - Dana Jančinová
predsedkyňa ŠR - Beáta Stručková (3. Heralds)
za PR zmluvu podpísali: Anna Cifrová, Barbora Ulrichová, Miroslav Rapant
za ŠR zmluvu podpísali: Alexandra Lesayová (oktáva Idols), Zuzana Kollárová (septima Legends), Tomáš Buša (kvinta Beetles), Beáta Bellušová (9. Dots).

Dnes sa supluje za:

Alžbeta Nosková, Andrea Gálová, Anna Cifrová, Barbora Ulrichová, Dagmara Ľahká, Dana Jančinová, Daniel Pollák, Eva Jahelková, Ewa Marková, Ivica Baratková, Ivona Havelková, Ján Žabka, Jana Šutriepková, Jozef Marek, Lucas Sprouse, Lucia Hitzingerová, Marta Soľáková, Michal Torma, Pavol Cesnak, Ľubica Joštová,

Kalendár

25.10 - 27.10.2021
prezentácie projektov SCDUGVJ
28.10 - 29.10.2021
jesenné prázdniny
do 30.10.2021
prednáška o darcovstve krvi ABCDS (MiroR)
00.11.2021
__________NOVEMBER__________
02.11.2021
školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
04.11.2021
1. štvrťročný test M – F,O,Z,M
05.11.2021
SCD odovzdanie projektových príspevkov do zborníka
do 05.11.2021
Olympiáda Sj školské kolo (Ivona, Tereza)
do 08.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov UGVJ (+% do eŽK)
08.11.2021
1. štvrťročný test SJ – F,O,Z,M
09.11.2021
Ekoexkurzia V po 2.h Jurský Šúr
09.11 - 11.11.2021
PEEP Science Holandsko - online (KatkaK, Evina)
10.11.2021
DOD 1.ročník SZŠ (Silvia)
12.11.2021
Ekoexkurzia J po 2.h Jurský Šúr
13.11.2021
stužková BEETLES (Barbora)
do 15.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov SCD (+% do eŽK)
18.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 1.L, 2.I, 3.E, 4.R
do 19.11.2021
školské kolo Aj olympiády (MišoT, Lucas, Josh)
do 22.11.2021
školské kolo Nj olympiády (Danka, Dagmara)
23.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 6.T, O + projekty: Aj 6.T (MišoT, Petra) - pódium, Aj O (Nyall, MiroR) - študovňa
24.11.2021
školské kolo Shakespearov pamätník (Lucas, Zuzka)
25.11.2021
DOD 1.ročník SZŠ (Silvia)
do 26.11.2021
pripraviť pozvánky na rodičko (triedni, koordinujú program s Hankou a Evinou)
do 26.11.2021
2. priebežné testy – BASCDUGVJ