1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Pravidlá pre používanie IT, školskej počítačovej siete a pre využívanie učební informatiky.

 1. Vstup do učebne je povolený v prípade:
  • ak má študent v učebni vyučovaciu hodinu
  • ak je v danom čase strojový čas
  • po dohode s učiteľom informatiky alebo s inou osobou konajúcou službu
  • po dohode s učiteľom, ktorý je práve v učebni (ak sa žiadna z vyššie uvedených podmienok nedá splniť).
 2. Študenti chodia do učební prezutí, vetrovky a kabáty si odkladajú v šatni.
 3. V učebni je zakázané jesť a piť.
 4. Študenti zachovávajú pokoj a nevyrušujú ostatných.
 5. Za jedným počítačom môžu byť maximálne dve osoby.
 6. Študent má právo prístupu na internet a právo využívať služby elektronickej pošty. Na toto mu slúži konto pridelené administrátorom.
 7. Každý študent, ktorý má pridelené konto, môže na svoj diskový priestor (H:\, P:\, W:\ ) ukladať svoje dáta, ich súhrnná veľkosť nesmie prekročiť pridelenú kvótu (štandardne 15 MB + 5 MB na nové maily - Inbox). V prípade, že študent potrebuje pre svoju prácu (projekty, súťaže ...) prekročiť stanovenú kvótu, môže požiadať administrátora (spolu s odôvodnením) o jej zväčšenie. Štandardné konto obsahuje prístup na disk H:\, P:\. Pokiaľ študent má záujem o zverejnenie svojej webovej stránky, požiada administrátora o zriadenie disku W:\, ktorý je určený výhradne na tieto účely. (Jeho obsah je prístupný cez internet).
 8. Pri práci na počítači používateľ trvalo využíva jemu pridelenú identitu.
 9. Je zakázané:
  • poskytovať pridelenú identitu (svoje konto a heslo) iným osobám
  • neoprávnene pristupovať k zdrojom prístupným prostredníctvom siete, hľadať akékoľvek cesty pre získanie neoprávneného prístupu (ako sú jednotlivé počítačové uzly, komunikačné zariadenia, uložené, resp. prenášané údaje a iné.), ako aj umožniť neoprávnený prístup iným osobám (zneužívanie nevedomosti iných, odchytávanie hesiel a pod.). Údaje patriace iným používateľom sa pokladajú za súkromné, technická možnosť ich čítania alebo zmeny neznamená, že túto činnosť je povolené realizovať. Pokiaľ používateľ akýmkoľvek spôsobom získa jemu neprislúchajúce práva alebo zistí akúkoľvek bezpečnostnú medzeru, je povinný oznámiť ju správcovi siete,
  • vyvíjať aktivity s cieľom spomaliť alebo narušiť činnosť ktoréhokoľvek uzla siete alebo funkčnosť služieb siete,
  • sťahovanie objemných súborov počas strojového času bez povolenia služby,
  • svojvoľne inštalovať softvér, zasahovať do programov a meniť ich nastavenia. V prípade, že používateľ potrebuje používať iný softvér, požiada s odôvodnením administrátora o výnimku. Administrátor zváži, či bude tento softvér doplnený aj do štandardnej inštalácie (ak áno, zabezpečí jeho vhodnú inštaláciu),
  • hranie hier,
  • realizovať akékoľvek technické zásahy do počítačov, prídavných zariadení, siete alebo prepájať akékoľvek zariadenia,
  • komerčne využívať sieť,
  • využívať sieť pre akúkoľvek politickú alebo náboženskú agitáciu
  • používať počítačové vybavenie na vytváranie, zobrazovanie alebo distribúciu materiálov s vulgárnym obsahom, pornografie, urážajúcich materiálov, materiálov propagujúcich násilie, rasovú alebo náboženskú neznášanlivosť (myslí sa aj posielanie mailov).
 10. Akékoľvek vedomé fyzické alebo programové poškodenie počítačov sa posudzuje v rámci zmluvy ako útok na zariadenie školy.
 11. Každý nesie za svoje konanie v učebni a na školskej sieti osobnú zodpovednosť a nesie si sám aj následky.
 12. Používateľ je povinný:
  • kontrolovať si svoj pridelený diskový priestor - udržiavať si veľkosť voľného miesta vzhľadom na pridelenú kvótu tak, aby mohol na ktorejkoľvek vyučovacej hodine pracovať bez obmedzení,
  • používať antivírusový program pre kontrolu stiahnutých a prinesených súborov,
  • dodržiavať autorské práva,
  • čítať svoju poštu, mazať staré a nepotrebné súbory a maily,
  • zálohovať si dôležité veci,
  • pravidelne meniť svoje heslo (minimálne raz za pol roka),
  • zmeniť svoje prístupové heslo vždy, keď má podozrenie, že sa ho dozvedel niekto iný,
  • rešpektovať priority práce pri počítači. V prípade, že sú učebne plné a študent, ktorý chce pracovať na počítači, našiel v miestnosti študenta (počítač), ktorý má menšiu prioritu ako má jeho plánovaná činnosť, požiada daného študenta resp. službu o uvoľnenie tohto počítača,
  • odhlásiť sa zo siete alebo vypnúť počítač po skončení práce,
  • používať len softvér, ktorý je štandardne predinštalovaný na školských počítačoch, ak vyučujúci nerozhodne inak
  • dodržiavať tieto pravidlá a sledovať ich prípadné zmeny.
 13. Pri využívaní elektronickej pošty:
  • používateľ posiela správy pod vlastným kontom,
  • nezaťažuje ľudí a sieť posielaním nevyžiadanej a reťazovej korešpondencie (spam) a posielaním objemných príloh (je vhodnejšie umiestniť prílohu na web a v maili poslať iba odkaz na túto prílohu),
  • uvedomuje si riziká, pri posielaní dôverných správ používa prostriedky šifrovania.
 14. Priority práce pri počítači:

  A

  1. administrátor (jeho zástupca),
  2. služba,
  3. učiteľ,
  4. študent (pre študentov platí aj tabuľka B) – cez obedňajší strojový čas má vyššiu prioritu študent, ktorý má práve obedovú prestávku,

  B

  1. študent pracujúci na projekte alebo povinnej domácej úlohe
  2. nepovinná domáca úloha alebo príprava na ľubovoľnú vyučovaciu hodinu
  3. pošta (na 1sg.sk)
  4. písanie dokumentov (súkromných)
  5. Internet (pošta na free e-mail serveroch, telnet, ftp)
  6. ostatné (chatovanie, instant messaging, ...).

  Priority sú zoradené podľa dôležitosti. Priority skupiny B platia len pre študentov. Celková priorita sa posudzuje podľa spusteného programu s najnižšou prioritou (ak niekto pracuje súčasne na projekte a zároveň chatuje, jeho celková priorita je „10-ostatné“)
 15. Obedňajšie strojové časy - obedňajší strojový čas má každá trieda polovicu z obedovej prestávky podľa aktuálneho rozvrhu. Podrobnejšie informácie sú zverejnené pred vstupom do učební.
 16. Interaktívna komunikácia (chatovanie, instant messaging, videokonferencie, hlasové služby):
  • Služby interaktívnej komunikácie môže využívať len študent „veľkého gymnázia“, ak sú voľné počítače (pozri priority). Tieto služby môže študent využívať len sporadicky a v rozumnej miere.
  • Študent si uvedomuje, že hlasové služby a videokonferencie zaťažujú sieť. Z týchto dôvodov tieto služby využíva len v nutnej miere a len s cieľom vzdelávania.

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Obed zajtra

Polievka: Karfiolová A:1
1.Kuracie prsia na šampiňónoch, ryža A:1
2.Palacinky s džemom, grankom a šľahačkou A:1,3,7
3.Šopský šalát, tmavý rožok A:1,7
4.Kuracie prsia na šampiňónoch, dusená zelenina A:1
5.Bravčový paprikáš, halušky A:1,3,7
Diéta:Kuracie prsia na šampiňónoch, ryža

Kalendár

od 18.12.2018
záverečné testy – KNAB
21.12.2018
Vianočný turnaj – veľké G, vianočné besiedky – malé G, 2st. SZŠ
22.12 - 31.12.2018
vianočné prázdniny
00.01.2019
__________JANUÁR___________
01.01 - 07.01.2019
vianočné prázdniny (v utorok 8.1. začína vyučovanie)
08.01.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV
09.01 - 22.01.2019
záverečné testy EIHLKNAB
do 11.01.2019
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – 9.C,9.D,S,8.G,U
14.01.2019
2. štvrťročný test SJ – 9.C,9.D,S,8.G,U