1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Drogová doktrína

Stratégia školy v prevencii závislostí
Drogy a ich šírenie sa stávajú čoraz naliehavejším spoločenským problémom. Škola si uvedomuje dynamicky sa meniacu situáciu v oblasti šírenia drogových závislostí, a preto považuje za nevyhnutné zaujať jasné stanovisko k tomuto problému.
Cieľom vypracovania drogovej doktríny je snaha pomôcť žiakom v tejto závažnej oblasti a určiť základné pravidlá postupu školy a zadefinovať ochotu školy riešiť vzniknuté problémy a dať žiakom možnosť, aby sa svojím konaním zúčastnili na pomoci svojim spolužiakom. Pri formulovaní našich postojov sme vychádzali z nasledovných predpokladov:

1. Rozhodujúci vplyv na vznik drogovej závislosti majú všetky zážitky, skúsenosti a vzťahy, ktoré štrukturalizovali osobnosť človeka od raného detstva. Hybnou silou v človeku sú v značnej miere neuvedomené procesy, ktoré majú korene v jeho životnej histórii. Psychoanalytické stanovisko zdôrazňuje, že hybnými silami v človeku sú v konečnom dôsledku konflikty medzi potrebami a želaniami na jednej strane a realitou sociálneho prostredia a rodinných vzťahov na strane druhej. Vývin človeka v ranom detstve má mimoriadnu úlohu pri neskorších psychických poruchách, akou je napr. chorobná závislosť.

2. Naša kultúra je prodrogová kultúra. Drogy sú v súčasnej spoločnosti všade okolo nás: tzv. legálne – alkohol a tabak – ale i nelegálne. Drogový problém je problém dospelých skôr, ako je do neho vtiahnutá mládež. Sú to dospelí, ktorí drogy vyrábajú, predávajú a podporujú ich konzumáciu otvorenou alebo skrytou formou. Ak sa chceme drogám vyhnúť, jednotlivec musí byť informovaný o nebezpečenstve návykových látok čo najskôr. Riešenie problému spočíva v prevencii. Primárna prevencia začína v živote človeka vtedy, keď ešte nemá problémy s konzumáciou návykových látok. Výskum ukázal, že užívaniu drog bránia tieto ochranné faktory:
a) rodičia, ktorí sú pre dieťa prirodzenou autoritou a pozitívnym identifikačným vzorom, poskytujúcim vhodné modely správania,
b) prostredie, orientujúce dieťa na rozvíjanie jeho osobnostných potenciálov, poskytujúce dostatok priestoru na sebarealizáciu,
c) väzby na skupinu, ktorá uznáva etické hodnoty, ako sú sloboda, zodpovednosť, láska, úcta, čestnosť, rozum,
d) zmysluplné využívanie voľného času,
e) zdravá sebadôvera a cieľavedomosť,
f) normy zabraňujúce konzumovať drogy,
g) vynikajúci vzťah aspoň s jednou osobou, ktorá má na dieťa pozitívny vplyv,
h) zmysel pre humor.

3. Uvedomujeme si, že nie je možné vytvoriť sterilné prostredie a direktívnymi opatreniami nie je možné tento problém úplne eliminovať. Drogovú závislosť chápeme ako chorobu a primárny problém rodiny v kontexte celospoločenských procesov a vzťahov.

Na základe uvedených východísk si škola stanovila nasledovné ciele, zámery a opatrenia:
- Škola realizuje vlastný protidrogový program, ktorý prebieha v rámci vyučovania i mimo vyučovania samostatnými aktivitami. V predmetoch ako etická výchova, triednická hodina a ďalšie sú žiaci vedení k hlbšiemu sebapoznaniu a sebavýchove.
- Škola vlastným príkladom vytvára nedrogovú atmosféru (nefajčenie, nepožívanie alkoholu v škole, vytvorenie nedrogovej zóny).
- Škola sa snaží vytvárať medzi učiteľmi a žiakmi vzťahy, ktoré sú pozitívne a vzájomne akceptujúce.
- Škola vedie žiakov k spoluzodpovednosti vo vzájomných vzťahoch a k vytváraniu postojov netolerujúcich drogy.
- Škola v rámci drogovej prevencie ponúka podľa svojich možností pomoc rodičom a žiakom, pokiaľ o ňu prejavia záujem.
- Škola sa snaží vytvárať priestor na skoré zistenie konzumentov drog.
- Škola všetkými prostriedkami bojuje proti drogám, nekompromisný postoj zaujíma voči podporovateľom, navádzačom a dílerom drog v zmysle zákona.

V prípade podozrenia alebo zistenia, že žiak užíva drogy, bude škola postupovať nasledovne:
a) Bude iniciovať poradenské stretnutie s rodičmi a žiakom, podá informácie o probléme a skonkretizuje vzájomnú dohodu o postupe v danom prípade.
b) Zabezpečí odborný poradenský kontakt v Centre pre liečbu drogových závislostí /CPLDZ/, Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie /CPPPaP/ a bude spolupracovať pri realizácii ich programu v rámci svojich možností.
c) V prípade vážneho podozrenia škola požiada o spoluprácu aj formou vyšetrenia v CPLDZ.
d) V nevyhnutných prípadoch, na základe dohody s rodičmi a odporúčania CPLDZ, je škola ochotná pomôcť prerušením štúdia a umožnením liečby.
e) V prípade, že zo strany žiaka a rodiča nie je záujem o spoluprácu a škola bude situáciu považovať za neúnosnú, je rozhodnutá pristúpiť k použitiu sankcií až po vylúčenie žiaka zo školy.

Koordinátorom prevencie drogových závislostí na škole je PhDr. Magdaléna Pešková

Dnes sa supluje za:

Alžbeta Nosková, Andrea Gálová, Anna Cifrová, Barbora Ulrichová, Dagmara Ľahká, Dana Jančinová, Daniel Pollák, Eva Jahelková, Ewa Marková, Ivica Baratková, Ivona Havelková, Ján Žabka, Jana Šutriepková, Jozef Marek, Lucas Sprouse, Lucia Hitzingerová, Marta Soľáková, Michal Torma, Pavol Cesnak, Ľubica Joštová,

Kalendár

25.10 - 27.10.2021
prezentácie projektov SCDUGVJ
28.10 - 29.10.2021
jesenné prázdniny
do 30.10.2021
prednáška o darcovstve krvi ABCDS (MiroR)
00.11.2021
__________NOVEMBER__________
02.11.2021
školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
04.11.2021
1. štvrťročný test M – F,O,Z,M
05.11.2021
SCD odovzdanie projektových príspevkov do zborníka
do 05.11.2021
Olympiáda Sj školské kolo (Ivona, Tereza)
do 08.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov UGVJ (+% do eŽK)
08.11.2021
1. štvrťročný test SJ – F,O,Z,M
09.11.2021
Ekoexkurzia V po 2.h Jurský Šúr
09.11 - 11.11.2021
PEEP Science Holandsko - online (KatkaK, Evina)
10.11.2021
DOD 1.ročník SZŠ (Silvia)
12.11.2021
Ekoexkurzia J po 2.h Jurský Šúr
13.11.2021
stužková BEETLES (Barbora)
do 15.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov SCD (+% do eŽK)
18.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 1.L, 2.I, 3.E, 4.R
do 19.11.2021
školské kolo Aj olympiády (MišoT, Lucas, Josh)
do 22.11.2021
školské kolo Nj olympiády (Danka, Dagmara)
23.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 6.T, O + projekty: Aj 6.T (MišoT, Petra) - pódium, Aj O (Nyall, MiroR) - študovňa
24.11.2021
školské kolo Shakespearov pamätník (Lucas, Zuzka)
25.11.2021
DOD 1.ročník SZŠ (Silvia)
do 26.11.2021
pripraviť pozvánky na rodičko (triedni, koordinujú program s Hankou a Evinou)
do 26.11.2021
2. priebežné testy – BASCDUGVJ