1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

ŠKOLSKÝ PORIADOK

1. súkromného gymnázia v Bratislave

so sídlom: Bajkalská 20, 821 08 Bratislava

Školský poriadok je vypracovaný v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. z o stredných školách.

PREAMBULA

Názov a sídlo školy:
1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská ul. č. 20, 821 08 Bratislava, IČO 50343971, zastúpené riaditeľkou školy RNDr. Danou Jančinovou
Zriaďovateľ:
Zriaďovateľom školy je Výchovno-vzdelávacie združenie (VVZ),
so sídlom Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 17326192
Škola bola zaradená do siete súkromných škôl od 1. 9. 1991 rozhodnutím MŠ SR číslo: 1141/91-2.

Filozofia škôl vo svete sa pohybuje medzi dvoma extrémami:
- školy tvrdých zákonov bez individuálneho prístupu k študentovi,
- školy individuálnej cesty bez všeobecne platných pravidiel.
Pre naše kultúrne a historické podmienky sme zvolili cestu bez týchto extrémov. Našou filozofiou je individuálny prístup k žiakom, učiteľom aj rodičom, cesta spolupráce a diskusie. Sme si vedomí toho, že zákony a z nich vyplývajúca represia sú len posledným článkom reťazca vzťahov, ak už všetky iné zlyhali.

Tento školský poriadok upravuje:
I. Výkon práv a povinností študentov, učiteľov a pravidlá vzájomných vzťahov študentov a učiteľov.
II. Výkon práv a povinností zákonných zástupcov študentov.
III. Prevádzkový a vnútorný režim školy.
IV. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia študentov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím.
V. Podmienky nakladania s majetkom školy alebo s majetkom, ktorý škola spravuje.

I. Výkon práv a povinností študentov, učiteľov a pravidlá vzájomných vzťahov študentov a učiteľov.

Zodpovednosť človeka rastie osobnou skúsenosťou s riešením problémov, je preto na mieste zapojiť študentov do tvorby pravidiel ich riešenia. Takýto postoj sme manifestovali vytvorením Zmluvy medzi učiteľmi a študentmi a účasťou študentov na kľúčových stretnutiach učiteľov. Zmluva medzi učiteľmi a študentmi tvorí Prílohu č. 1 a je neoddeliteľnou súčasťou tohto školského poriadku.

a) Študenti a učitelia sú povinní Zmluvu medzi učiteľmi a študentmi dodržiavať.
b) Študenti a učitelia majú právo podávať návrhy na zmeny a doplnenia Zmluvy medzi učiteľmi a študentmi prostredníctvom študentskej rady (ŠR) a pedagogickej rady (PR).
c) Študenti a učitelia sa riadia Pedagogickými dokumentmi školy (Klasifikačný poriadok, a Pokyny k záverečným skúškam).
d) Študenti sa počas vyučovania, cez prestávky a na akciách organizovaných školou správajú tak, aby svojím správaním neohrozovali seba ani svojich spolužiakov.

II. Výkon práv a povinností zákonných zástupcov študentov.

Zákonný zástupca študenta je povinný:
a) zabezpečiť, aby sa študent riadne, pravidelne a včas zúčastňoval celého školou organizovaného výchovno-vzdelávacieho procesu,
b) zabezpečiť, aby študent dodržiaval školou vydaný školský poriadok a všetky dokumenty, ktoré tvoria jeho nedeliteľnú súčasť, a riadne plnil povinnosti z neho vyplývajúce,
c) podpísať Zmluvu o štúdiu (uzavretú medzi školou a zákonnými zástupcami študenta),
d) riadne a včas uhradiť zápisné a príspevok vo výške určenej zriaďovateľom školy na príslušný školský rok,
e) v spolupráci so svojím dieťaťom sledovať jeho priebežné výsledky v elektronickej žiackej knižke (eŽK),
f) v záujme informovanosti o správaní a prospechu dieťaťa zúčastňovať sa na stretnutiach s rodičmi a individuálnych stretnutiach, na ktoré ho pozve triedny učiteľ alebo riaditeľka školy,
g) rešpektovať spôsob ospravedlňovania, ktorý určí triedny učiteľ,
h) oznámiť triednemu učiteľovi (prípadne jeho zástupcovi) bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín, dôvod neprítomnosti študenta na vyučovaní.

Zákonný zástupca študenta je oprávnený:
i) po vzájomnej dohode s riaditeľkou školy zúčastniť sa na vzdelávacom procese študenta,
j) podávať návrhy na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu, podnety a sťažnosti.

III. Prevádzkový a vnútorný režim školy

a) Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený pedagogickou radou na začiatku školského roka.
b) Súčasťou rozvrhu je aj vyučovací čas a obedové prestávky.
c) Aktuálny rozvrh je zverejnený na webovej stránke školy.
d) V rozvrhu hodín je určené, počas ktorých hodín je na školskom dvore prítomný učiteľ, ktorý je poverený supervíziou.
e) Na začiatku supervízie učiteľ odomyká ihrisko a poskytne študentom futbalovú a basketbalovú loptu, kľúče aj lopty sú k dispozícii na recepcii.
f) Študenti sa môžu hrať aj s vlastnou loptou. Ak sa vyskytnú problémy v komunikácii medzi študentmi na ihriskách, učiteľ ich rieši na mieste. Študenti musia mať športovú obuv, nemôžu športovať v prezuvkách.
g) Po skončení supervízie učiteľ ihrisko zamkne a vráti kľúče a lopty na recepciu.
h) Učiteľ sa počas supervízie zdržiava vonku a sleduje aj areál školy.
i) V prípade zlého počasia učiteľ rozhodne, či sa bude hrať na ihrisku, alebo nie.
j) V rozvrhu hodín je určené, počas ktorých hodín je na 2. poschodí prítomný učiteľ, ktorý je poverený dozorom.
k) Dozor na 2. poschodí má udržiavať čo najväčší pokoj na chodbe, aby vyučovanie v triedach mohlo prebiehať bez vyrušovania, prípadne upokojiť aj študentov na 3. poschodí, ak si to situácia vyžaduje a je tam príliš veľký hluk.
l) V rozvrhu hodín je určené, počas ktorých hodín je v školskej jedálni prítomný učiteľ, ktorý je poverený dozorom.
m) Dozor v školskej jedálni má dohliadnuť na rad, v ktorom sa nemajú študenti predbiehať, v prípade problému pomôcť riešiť komunikáciu medzi študentmi a kuchárkami. Treba tiež dohliadnuť na to, aby za sebou študenti nechali čisté stoly, odniesli použitý riad na určené miesto. V jedálni sa nemajú zdržiavať študenti, ktorí si v daný deň neobjednali obed. študenti, ktorí obedujú, majú v jedálni stráviť len primeraný čas.
n) Študenti kvinty, 1. ročníka a starší majú právo tráviť čas mimo vyučovania v Klube Jednaesgé v čase od 7.00 do 16.00 v prípade, že sa tam nekoná akcia organizovaná školou.
o) Študenti udržiavajú Klub Jednaesgé v čistote.

IV. Bezpečnosť a ochrana zdravia študentov a ich ochrana pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

a) Študenti sú na začiatku školského roka a pred každou školou organizovanou akciou poučení o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia triednym učiteľom, alebo ďalším učiteľom, o čom učiteľ spraví záznam v elektronickej triednej knihe (ďalej eTK).
b) Študent je povinný bezodkladne informovať triedneho učiteľa, vyučujúceho, dozor konajúceho učiteľa alebo inú osobu konajúcu dozor pri činnosti organizovanou školou o vzniku úrazu alebo akéhokoľvek poškodenia zdravia, vrátane drobných poranení alebo nevoľnosti, rovnaká oznamovacia povinnosť platí aj v prípade, keď je svedkom úrazu.
c) Študentom sa zakazuje propagácia a šírenie myšlienok a symbolov akýchkoľvek siekt, hnutí a ideológií, ktoré podporujú sociálno-patologické javy v spoločnosti, a preto je aj zakázané nosiť do školy alebo na sebe ich znaky a symboly.
d) Prejavom antidiskriminačného, ohľaduplného a slušného správania je aj tolerancia a rešpektovanie druhých bez ohľadu na rasu, náboženstvo, kultúru alebo postihnutie.
e) Šikanovanie – slovné, fyzické, psychické, kyberšikanovanie, rôzne prejavy rasizmu a intolerancie, agresívne a drzé vystupovanie voči spolužiakom, učiteľom, zamestnancom školy, používanie vulgárnych výrazov bude veľmi prísne posudzované a riešené pohovorom s rodičmi a samotnými aktérmi týchto prejavov, udelením výchovného opatrenia alebo trestu a v prípade potreby privolaním orgánov činných v trestnom konaní.
f) Pri prevencii a riešení šikanovania škola postupuje podľa Smernice č. 36/2018.
g) Spory so spolužiakmi majú študenti riešiť bez použitia fyzickej sily a bez šikanovania, v prípade podozrenia, že ide o šikanovanie zavolať pomoc učiteľa. Rovnakú oznamovaciu povinnosť má študent aj v prípade, aj keď je svedkom použitia fyzického násilia alebo má podozrenie na šikanu.
h) Škola na prevenciu, stratégiu a riešenie problémov závislostí prijala Drogovú doktrínu, ktorá tvorí Prílohu č. 2 a je nedeliteľnou súčasťou tohto školského poriadku.
i) Škola v záujme výchovy k bezpečnému využívaniu digitálnych technológií prijala Pravidlá používania mobilov a iných elektronických zariadení, ktoré tvoria Prílohu č. 3 a sú nedeliteľnou súčasťou tohto školského poriadku.

V. Nakladanie s majetkom školy alebo s majetkom, ktorý škola spravuje

a) Ochrana majetku školy pred poškodením, zničením je upravená v nasledovných dokumentoch školy: Zmluva medzi učiteľmi a študentmi (Príloha č. 1), Pravidlá používania IT, školskej počítačovej siete a využívanie učební s počítačom (Príloha č. 4), Pravidlá požívania študentskej WiFi siete (Príloha č. 5), Laboratórny poriadok (Príloha č. 6) a Knižničný a výpožičný poriadok (Príloha č. 7).
b) Uvedené prílohy tvoria nedeliteľnú súčasť tohto školského poriadku.

Pedagogické rady prerokovali a schválili Školský poriadok vrátane jeho príloh č. 1 až 7 v dňoch 25. a 26. januára 2019.
Rada školy schválila Školský poriadok vrátane jeho príloh č. 1 až 7 dňa 11. februára 2019.
Školský poriadok vrátane jeho príloh č. 1 až 7 nadobudol účinnosť dňa 11. februára 2019.

RNDr. Dana Jančinová
riaditeľka školy

Dnes sa supluje za:

Alžbeta Nosková, Andrea Gálová, Anna Cifrová, Barbora Ulrichová, Dagmara Ľahká, Dana Jančinová, Daniel Pollák, Eva Jahelková, Ewa Marková, Ivica Baratková, Ivona Havelková, Ján Žabka, Jana Šutriepková, Jozef Marek, Lucas Sprouse, Lucia Hitzingerová, Marta Soľáková, Michal Torma, Pavol Cesnak, Ľubica Joštová,

Kalendár

25.10 - 27.10.2021
prezentácie projektov SCDUGVJ
28.10 - 29.10.2021
jesenné prázdniny
do 30.10.2021
prednáška o darcovstve krvi ABCDS (MiroR)
00.11.2021
__________NOVEMBER__________
02.11.2021
školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
04.11.2021
1. štvrťročný test M – F,O,Z,M
05.11.2021
SCD odovzdanie projektových príspevkov do zborníka
do 05.11.2021
Olympiáda Sj školské kolo (Ivona, Tereza)
do 08.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov UGVJ (+% do eŽK)
08.11.2021
1. štvrťročný test SJ – F,O,Z,M
09.11.2021
Ekoexkurzia V po 2.h Jurský Šúr
09.11 - 11.11.2021
PEEP Science Holandsko - online (KatkaK, Evina)
10.11.2021
DOD 1.ročník SZŠ (Silvia)
12.11.2021
Ekoexkurzia J po 2.h Jurský Šúr
13.11.2021
stužková BEETLES (Barbora)
do 15.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov SCD (+% do eŽK)
18.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 1.L, 2.I, 3.E, 4.R
do 19.11.2021
školské kolo Aj olympiády (MišoT, Lucas, Josh)
do 22.11.2021
školské kolo Nj olympiády (Danka, Dagmara)
23.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 6.T, O + projekty: Aj 6.T (MišoT, Petra) - pódium, Aj O (Nyall, MiroR) - študovňa
24.11.2021
školské kolo Shakespearov pamätník (Lucas, Zuzka)
25.11.2021
DOD 1.ročník SZŠ (Silvia)
do 26.11.2021
pripraviť pozvánky na rodičko (triedni, koordinujú program s Hankou a Evinou)
do 26.11.2021
2. priebežné testy – BASCDUGVJ