informatika
korytnačka

Informatika na 1sg

Odkazy na učiteľov

Triedy

Najnovšie na stránke

Všeobecné informácie

Zaujímavé odkazy

Tematické plány

Obsahové bloky ("tehličky")

Bloky učiva - vychádza sa z cieľových požiadaviek

Internet I. Internet II. Internet III. Internet IV.
Práca s grafikou
Počítačové prezentácie
Zvuková informácia
Textový editor I. Textový editor II. Textový editor III.
Tabuľkový kalkulátor I. Tabuľkový kalkulátor II. Tabuľkový kalkulátor III.
Algoritmy a programovanie A I. Algoritmy a programovanie A II. Algoritmy a programovanie B I. Algoritmy a programovanie B II. Algoritmy a programovanie B III.
Informácie okolo nás I. Informácie okolo nás II.
Počítačové systémy I. Počítačové systémy II.
Informačná spoločnosť I. Informačná spoločnosť II.

Doplňujúce bloky

Databázové systémy
Základy operačného systému Linux
Úvod do tvorby dynamických www stránok
Stručné zoznámenie sa so službami servera (OS Linux)

Odporúčané zadelenie blokov do ročníkov

povinná výučba

tercia kvarta kvinta sexta

nepovinná výučba (semináre)

septima oktáva

Obsah jednotlivých blokov

Internet I. - Získavanie informácií a neinteraktívna komunikácia

 • oboznámenie sa s Internetom, základné služby Internetu
 • získavanie informácií z Internetu
  • služba www
  • prehliadač stránok
  • www adresa
  • vyhľadávanie informácií
  • uloženie textu
  • uloženie obrázku
 • neinteraktívna komunikácia – elektronická pošta
  • webmail
  • práca s poštovým klientom
  • poštová adresa
  • poslanie e- mailu
  • hlavička e-mailu – adresát, predmet, poslanie viacerým adresátom naraz, skrytá kópia
  • odpovedanie, posunutie správy
  • priloženie prílohy
  • vytvorenie zoznamu adries (adress book)
  • princíp poslania pošty
  • bezpečnosť a e-mail (vírusy, spam, ...), netiketa

Internet II. – Publikovanie informácií

 • vytvorenie www stránky (frontpage)
  • adresy stránok, spôsoby vytvorenia stránok (editor. HTML)
  • vytvorenie prvej jednoduchej stránky
  • nadpisy a odstavce
  • formátovanie písma
  • farby textu, pozadia
  • vkladanie obrázkov a ich umiestnenie v texte
  • vytvorenie odkazu (relatívny, absolutný)
  • vloženie a úprava tabuliek
  • publikovanie stránky

Internet III. – Interaktívna komunikácia

 • ICQ
  • možnosti ICQ
  • registrácia používateľa, identifikácia používateľa (stála identita)
  • zoznam komunikujúcich, pridanie do zoznamu, autorizácia používateľa, vyhľadanie osoby
  • posielanie správ
  • rozhovor
  • „telefonovanie cez ICQ“
 • IRC
  • možnosti služby IRC
  • prihlásenie sa na server, nastavenie údajov, nestálosť identity – „nick name“
  • komunikačný kanál, zoznam komunikujúcich na kanály
  • typy používateľov a ich právomoci (@, +, ...)
  • vytvorenie kanála, komunikácia na ďalších kanáloch
  • hľadanie používateľa a informácií o ňom, výpis kanálov, na ktorých komunikuje
  • rozhovor
  • princíp služby IRC (sieť serverov ...)
  • doplnkové služby – zdieľanie tabule, ...

Internet IV. – Základné princípy Internetu

 • Internet a jeho služby
 • nutné vybavenie počítača pre prístup do Internetu
 • spôsoby pripojenia do Internetu a ich porovnanie
 • protokol, adresovacia schéma, DNS

Práca s grafikou

 • práca s editorom – geometrické tvary
 • práca s obrázkom – zmena veľkosti, orezanie, otočenie, výrez a kopírovanie do iného obrázku (fotomontáž)
 • vytvorenie animovaného obrázku
 • scanovanie obrázku
 • grafická informácia, rastrová, vektorová grafika
 • typy grafických súborov a ich porovnanie (počet farieb, veľkosť, transparentná farba)

Počítačové prezentácie

 • použitie prezentácie
 • snímok, práca so snímkom
  • vytváranie, kopírovanie, presúvanie
  • prechod snímkov
 • vkladanie objektov a ich animácia
  • textové pole
  • obrázky
  • tabuľky
  • automatické tvary
 • časovanie animácie objektov a snímok
  • nastavenie vlastnej animácie
  • časovanie – po kliknutí myšou, s automatickým zobrazením podľa nastaveného času
 • odkazy a poradie snímkov, priradenie akcií objektom
  • odkaz na iný snímok v prezentácii
  • odkaz na www stránku
  • odkaz na súbor, aplikáciu
  • lineárna prezentácia, nelineárna prezentácia - vetvenie

Zvuková informácia

 • spracovanie a uloženie zvuku v počítači
  • digitalizácia
  • formáty
 • program na prácu so zvukom, nahranie, prehranie zvuku
 • úprava zvukového súboru – vystrihnutie časti, kopírovanie, presúvanie, efekty (postupné stlmovanie, úprava intenzity, zmiešanie zvukov, ...)
 • programy na konverziu zvukových formátov

Textový editor I. - Vytváranie a úprava dokumentov

 • popis používateľského prostredia, oblasti použitia textových procesorov
 • základné postupy pri vytváraní dokumentu
 • úpravy napísaného textu
  • kopírovanie
  • presúvanie
  • vyhľadávanie a nahradzovanie
 • formátovanie textu
  • písmo
  • odstavec
  • odrážky a číslovanie
  • tabulátory
 • práca s objektmi
  • textové pole – vloženie, presúvanie, obtekanie, okraje, pozadie
  • obrázok – vloženie, presúvanie, obtekanie
  • písanie vzorcov
  • WordArt
  • zoskupenie objektov, poradie objektov
 • tabuľky v textovom editore
  • vytvorenie tabuľky
  • formátovanie tabuľky a buniek
  • zlučovanie a rozdeľovanie buniek
 • práca s viacerými dokumentmi súčasne

Textový editor II. - „Efektívna práca“

 • štýl odstavca
  • možnosti a účel definovania
  • používanie štýlov
  • možnosti automatického číslovania štýlov
 • formát stránky, záhlavie a päta dokumentu
 • vytvorenie obsahu
 • kontrola pravopisu a automatické opravy
 • stĺpcová sadzba

Textový editor III. - „Spracovávanie dát“

 • hromadná korešpondencia
  • zlučovacie pole
  • možnosti a princíp použitia hromadnej korešpondencie

Tabuľkový kalkulátor I. - „Vytváranie a úprava tabuliek“

 • vytvorenie jednoduchej tabuľky
  • formát bunky – písmo, okraje, výplň, zarovnanie
  • kopírovanie, presúvanie obsahu, formátu bunky, stĺpca, riadku
  • práca so stĺpcami, riadkami tabuľky
 • typy údajov – text, vzorce, čísla
 • vzorce
  • jednoduché matematické operácie a ich priorita (+,-,*,/,^)
  • konštanty a premenné – adresa bunky
  • suma
 • adresovanie buniek
  • relatívna a absolútna adresa bunky – použitie pri kopírovaní vzorca

Tabuľkový kalkulátor II. – „Výpočty v tabuľkách a prezentácia výsledkov grafom“

 • výpočtové funkcie tabuľkového kalkulátora
 • priemer, maximum, minimum, zaokrúhľovanie
  • práca s listami
  • kopírovanie, presunutie, premenovanie, odstránenie listu
  • adresovanie buniek a oblastí z iného listu
 • pravý dolný roh bunky
  • vytváranie aritmetických a geometrických postupností
  • vyplnenie buniek dátumom (postupnosťou)
 • formát čísla
  • mena, percento, počet desatinných miest čísla
  • vlastný formát – prilepenie textu k číslu
  • dátum – nastavenie spôsobu vypisovania dátumu – vlastný formát
 • graf
  • typy grafov
  • zdrojové dáta grafu
  • formátovanie grafu

Tabuľkový kalkulátor III. – „Hromadné spracovanie dát rýchlo a efektívne“

 • pokročilejšie funkcie
  • spracovanie textových reťazcov – left, right, mid, zreťazenie
  • spracovanie dátumu a času
  • funkcia IF
 • databáza
  • záznam, pole
  • filtrovanie – automatický filter, logické „a“ a „alebo“ v nastavení filtrov
  • zoradenie
 • spracovanie databázy pomocou kontingenčnej tabuľky
  • princíp a využitie kontingenčnej tabuľky
  • výber polí pre stĺpce, riadky a stránku
  • výber poľa pre dáta a typ súhrnu

Algoritmy programovanie A I. – Imagine - „Kreslenie korytnačkou“

 • prostredie Imagine
 • korytnačka a jej ovládanie z príkazového riadku
 • základné príkazy
  • ph, ph
  • do, vz, vl, vp
  • nechfp, nechhp
  • kreslenie jednoduchých útvarov
 • vytvorenie procedúry – nového príkazu pre korytnačku
 • príkaz opakuj – využitie pri kreslení rôznych jednoduchých obrázkov
 • korytnačka a jej tvar
  • zmena tvaru korytnačky
  • fáza a záber korytnačky (animovanie a natočenie)

Algoritmy programovanie A II. – „Programovanie hry v Imagine“

 • premenná – vytvorenie a priradenie
  • globálna premenná
  • premenná ako vstup do procedúry
 • nekonečný cyklus – jednoduchá chvostová rekurzia
 • spracovávanie vstupov z klávesnice (klaves?, klaves)
 • vetvenie výpočtu – ak
 • ovládanie korytnačky klávesnicou – jednoduchá hra
 • objekty a ich udalosti
  • stránky
  • posúvače – vodorovný, zvislý posúvač – priradenie udalosti
  • textové polia
  • tlačidlá

Algoritmy programovanie B I. – Pascal - „Úvod do programovania“

 • výstup na obrazovku
  • príkazy Write, WriteLn,
 • základná štruktúra programu
 • premenné
  • deklarácia premenných
  • príkaz priradenia
  • čítanie zo vstupu príkaz Read, ReadLn
 • zmena vstupných dát, podľa kľúča, výpis modifikácií na obrazovku
 • cyklus for ... do
 • práca s unit Crt
 • podmienka if ... then, if ... then ... else
 • cykly
  • s podmienkou na začiatku (while)
  • s podmienkou na konci Repeat ... Until
 • práca s klávesnicou
 • tvorba jednoduchých programov ovládaných klávesnicou

Algoritmy programovanie B II. – Pascal - „Štruktúrované programovanie“

 • základné grafické príkazy
  • inicializácia grafiky
  • nastavenie farby
  • kreslenie bodu, úsečky, kružnice, obdĺžnika
  • využitie a zopakovanie cyklov v grafike
 • procedúry a funkcie – parametre
 • viacnásobné vetvenie – case...of..end
 • textové súbory
  • priradenie a otvorenie súboru
  • čítanie z textového súboru
  • zápis do textového súboru
 • dátový typ pole – jednorozmerné pole
 • dátový typ string – práca so stringom
 • string ako jednorozmerné pole znakov
 • funkcie na úpravu stringov
 • dvojrozmerné pole
 • dátový typ záznam (record)
 • textová obrazovka ako dvojrozmerné pole znakov

Algoritmy programovanie B III. – Pascal / Delphi - „Pokročilé a objektové programovanie“

 • typové súbory
 • triedenia
 • unit - vytvorenie a používanie vlastnej knižnice
 • rekurzia
 • objekty
 • dynamické typy údajov -
  • lineárny zoznam
  • zásobník
  • rad
  • binárny strom
 • dátový typ množina

Informácie okolo nás I.

 • dvojková sústava – prevody
 • reprezentácia údajov v počítači – čísla, znaky (ASCII tabuľka)
  • jednotka veľkosti dát – bit
  • bit, byte, rozdiel medzi KB, MB a Kb, Mb
 • komprimácia údajov
  • výhody kompresie
  • softvér určený na kompresiu
  • použitie kompresného softvéru
  • stratová, bezstratová kompresia – oblasti využitia a ich princíp

Informácie okolo nás II.

 • číselné sústavy – prevody v ľubovolnej číselnej sústave, počítanie v číselných sústavách, náročnejšie príklady využívajúce počítanie v ľubovoľnej číselnej sústave
 • šifrovanie údajov
  • princípy jednoduchého šifrovania
  • vytvorenie programu na šifrovanie
 • komprimácia údajov
  • stručné oboznámenie sa s kompresnými algoritmami
  • kompresia v reálnom čase – princíp a jej využitie

Počítačové systémy I.

 • základné pojmy – hardvér, softvér
 • počítač – princíp práce počítača
  • mikroprocesor
  • pamäte (vnútorná, vonkajšia)
  • prídavné zariadenia – klávesnica, myš, monitor, tlačiareň, skener, modem, tablet, mikrofón, reproduktor
  • rozdelenie prídavných zariadení podľa vstupu a výstupu údajov
 • softvér - rozdelenie podľa oblasti použitia
 • operačný systém – základné vlastnosti a funkcie (spravovanie zariadení, priečinkov a súborov)
 • počítačová sieť
  • čo to je počítačová sieť
  • výhody počítačovej siete
  • rýchlosť prenosu dát – bps, kbps
  • architektúra – klient server, peer to peer
  • rozdelenie sietí podľa rozľahlosti (LAN, MAN, WAN)
  • rozdelenie sietí podľa spôsobu pripojenia

Počítačové systémy II.

 • počítač – princíp práce počítača
  • von Neumannova schéma
  • základná doska
  • zbernice, karty, rozhrania, súčinnosť jednotlivých častí počítača
  • úloha zbernice, rôzne druhy (ISA, EISA, VL-BUS, PCI, AGP)
  • zapojenie počítača a prídavných zariadení
 • pamäť
  • vnútorná, vonkajšia pamäť
  • klasifikácia pamätí z hľadiska uchovávania a možnosti zápisu údajov
  • klasifikácia pamäťových médií – disky, diskety, CD, CD-RW, DVD, ZIP
  • harddisk a jeho stavba
 • správanie sa počítača po zapnutí
  • BIOS, konfigurácia počítača, zavedenie systému, ...
 • operačný systém
  • funkcie a úlohy OS (správa pamäti, procesov, zariadení, súborov)
  • proces – program, multitasking – kooperatívny a preemtívny,
  • prístupové práva súborov a priečinkov
  • prideľovanie zariadení
  • pridanie a inštalácia prídavného zariadenia
  • charakterizovanie a porovnanie OS (Linux, Windows, ...)
 • počítačová sieť
  • topológia siete
  • sieťové technológie – stručný princíp a ich porovnanie (Ethernet, ISDN, ATM, FDDI
  • prvky používané na prepájanie sietí
  • zraniteľnosť siete (typy útokov)

Informačná spoločnosť I.

 • informatika v rôznych oblastiach (použitie, dôsledky a súvislosti)
  • administratíva, elektronická kancelária, vzdelávanie, šport, umenie, zábava, virtuálna realita
 • softvérová firma, pojmy upgrade, registrácia softvéru, elektronická dokumentácia
 • riziká informačných technológií
  • vírusy – vírus, spôsoby infekcie, dôsledky činnosti vírusu, detekcia a prevencia
  • kriminalita
 • etika a právo
  • autorské práva na softvér
  • typy softvéru (freeware, shareware, demoverzia, multilicencia, OEM, public domain)

Informačná spoločnosť II.

 • história informatiky a výpočtovej techniky
  • mechanické „počítače“
  • počítačové generácie
  • spôsob uchovávania informácií
  • vznik Internetu
 • riziká informačných technológií – vírusy
  • počítačový vírus
  • charakteristika a typológia vírusov (podľa spôsobu, cieľu infekcie, červy, trójske kone, ...)
  • metódy antivírových programov na hľadanie vírusu a ich účinnosť
  • odstránenie vírusu a jeho dôsledky

Databázové systémy

 • vlastnosti databázových systémov
 • príklady použitia DB systému
 • práca v databázovom systéme
  • tabuľky – vytvorenie a definovanie polí a ich typu, primárneho kľúča
  • pridávanie, editovanie, vymazávanie, vyhľadávanie, filtrovanie záznamov, tvorba „querry“
  • formuláre – vytvorenie, úprava a prepojenie formulára s tabuľkou
  • nastavenie relácií
  • výstupné zostavy
  • import a export údajov

Základy operačného systému Linux

 • úvod do operačného systému Linux
 • základné príkazy
 • prístupové práva
 • súborový systém
  • práca so súbormi – vytvorenie, kopírovanie, mazanie, prípony súborov, zmena prístupových práv
  • práca s adresármi – vytvorenie, kopírovanie, mazanie, zmena prístupových práv
 • práca s textovým editorom vi
 • rúry (pipes) a presmerovanie výstupu
 • prostriedky pre prácu v sieti (z pohľadu klienta)
  • vzdialené prihlasovanie – ssh, telnet
  • prenos súborov – ftp
  • pine – poštový klient
  • lynx – textový web prehliadač
 • používanie systému X window

Úvod do tvorby dynamických www stránok

 • html – základy html potrebné pre php
 • php – jazyk na tvorbu dynamicky generovaných stránok na strane servera
  • syntax jazyka PHP
  • typy premenných
  • operátory
  • cykly a vetvenie výpočtu
  • PHP a súborový systém
  • práca so súbormi – čítanie a zápis
  • html, php a formuláre

Stručné zoznámenie sa so službami servera (OS Linux)

 • služby ponúkane serverom
  • webový server – apache
  • poštový server
  • samba server – „most“ medzi sieťami Linux a Microsoft - zdieľanie súborov a tlačiarní v sieti

Informatika – povinná výučba 1 hod týždenne

Tercia

 • Internet I. – „Získavanie informácií a neinteraktívna komunikácia“
 • Práca s grafikou
 • Textový editor I. – „Vytváranie a úprava dokumentov“
 • Algoritmy a programovanie A I. – Imagine - „Kreslenie korytnačkou

Kvarta

 • Internet II. – „Publikovanie informácií“
 • Textový editor II. – „Efektívna práca“
 • Počítačové prezentácie
 • Internet III. – Interaktívna komunikácia

Kvinta

 • Zvuková informácia
 • Algoritmy a programovanie A II. – „Programovanie hry v Imagine“
 • Tabuľkový kalkulátor I. – „Vytváranie a úprava tabuliek“
 • Tabuľkový kalkulátor II. – „Výpočty v tabuľkách a prezentácia výsledkov grafom“

Sexta

 • Informácie okolo nás I.*
 • Počítačové systémy I.*
 • Informačná spoločnosť I.*
 • Algoritmy a programovanie B I. – Pascal - „Úvod do programovania“
(* formou referátov, využitím počítačových prezentácií)

Informatika – nepovinná výučba - semináre

Septima

Seminár z programovania

 • Algoritmy a programovanie B II. – Pascal - „Štruktúrované programovanie“

Oktáva

Seminár z programovania

 • Algoritmy a programovanie B III. – Pascal / Delphi - „Pokročilé a objektové programovanie“

Seminár z informatiky

 • Informačná spoločnosť II.
 • Počítačové systémy II.
 • Informácie okolo nás II.
 • Internet IV. – „Základné princípy Internetu“
 • Textový editor III. – „Spracovávanie dát“
 • Tabuľkový kalkulátor III. – „Hromadné spracovanie dát rýchlo a efektívne“
 • Databázové systémy

Doplňujúce témy

 • Základy operačného systému Linux
 • Úvod do tvorby dynamických www stránok
 • Stručné zoznámenie sa so službami servera (OS Linux)