DNA GENETIKA A VPLYV PROSTREDIA
cara
Úvod

DNA

Krvné skupiny

Genetika

Evolúcia

Dvojčatá

Klonovanie

Európa

Ovplyvnenia

Prispôsobenia

Záver

Resumé

Bibliografia
Dvojčatá

Jednovaječné a dvojvaječné dvojčatá
Jednovaječné (identické) dvojčatá majú rovnakú DNA preto vyzerajú úplne rovnako. Identické dvojčatá sa rodia z toho istého vajíčka, ktoré sa po oplodnení po čase rozdelí na dve časti. Sú to vlastne dve polovice toho istého vajíčka. Môže sa počas vývoja stať, že jedno z dvojčiat bude chudšie ako to druhé, napríklad preto že sa mu dostávalo menej živín ako tomu druhému. Rodia sa iba ako dvaja chlapci, alebo ako dve dievčatá.
       
Tieto dvojčatá majú úplne identický genotyp, ktorý viac vplýva na intelekciu jednovaječných dvojčiat ako dvojvaječných. Preto sa zistilo, že u jednovaječných dvojčatách je intelekcia veľmi labilná. Súvisí to aj so zhoršením vývoja plodov, za čo často krát môžu aj rodičia pokiaľ konzumujú priveľa alkoholu (týka sa to hlavne žien počas tehotenstva).

Dvojčatá sú často krát ovplyvňované okolitým prostredím. Pokiaľ príde k rozpadu rodiny, tak bývajú súrodenci zväčša od seba oddelení. Vtedy na nich pôsobia rôzne podmienky, sú nútení sa prispôsobiť danému okoliu a sú vychovávané rozličnými spôsobmi. 

Pokiaľ sú dvojčatá hneď po narodení oddelené a vychovávané v rôznych prostrediach, tak sa ich faktory podobnosti nijak nemenia práve kvôli tomu, že sú jednovaječné. Pokiaľ ide pri týchto zmenách o výšku, je menej ovplyvňovaná prostredím ako hmotnosť.

Podľa niektorých vedcov sú školské výkony viac ovplyvňované prostredím ako dedičnosťou.

Dvojvaječné dvojčatá boli splodené v ten istý okamih, ale pochádzajú z dvoch odlišných vajíčok, ktoré boli oplodnené dvoma rôznymi spermiami. V tomto prípade si súrodenci nemusia byť až tak podobní ako jednovaječné dvojčatá. Zväčša potom vypadajú ako bežní súrodenci.
Iba pri dvojvaječných dvojčatách je možné aby bolo jedno dieťa mužského a jedno dievčenského pohlavia.

Majú v priemere asi 50% spoločných génov. Na rozdiel od jednovaječných dvojčiat majú dvojvaječné menšiu náchylnosť na choroby.
Vedci aj pri dvojvaječných dvojčatách so zistením konštatujú, že rozdiely týchto dvojčiat naozaj závisia predovšetkým od toho, či sú súrodenci vychovávaní spolu, alebo oddelene a v akom prostredí vyrastajú, či už napríklad v meste, alebo na dedine.

Či už sú dvojčatá jednovaječné alebo dvojvaječné, nejedná sa o ten istý organizmus. Každý z nich má vlastný život a iné skúsenosti. Môžu mať niektoré spoločné vlastnosti ale nie sú zameniteľné a nemajú spoločnú pamäť. Právo na život majú obe dvojčatá rovnaké.

vypracovali:Ina Benediktová|Michaela Hodinková|Viliam Thurzo|Matej Gáborík