DNA GENETIKA A VPLYV PROSTREDIA
cara
Úvod

DNA

Krvné skupiny

Genetika

Evolúcia

Dvojčatá

Klonovanie

Európa

Ovplyvnenia

Prispôsobenia

Záver

Resumé

Bibliografia
Genetika

Je to veda o dedičnosti. Sleduje prenos vlastností a génov z rodičov na potomkov, medzi potomkami navzájom, pomáha uchovávať súbor génov určujúcich rôzne vlastnosti. Potomkovia sa môžu od svojich rodičov líšiť ale môžu sa aj podobať. Každý rodič odovzdáva svojim potomkom svoje gény (vždy z každého páru len jeden) a vlastnosti svojich rodičov, svojich prarodičov atď. Keď že sa tieto vlastnosti kombinujú vznikajú rozdiely medzi potomkami.

bunka

Gén je jednotka dedičnej informácie, ktorá sa nachádza v chromozómoch jadra každej bunky. Gény sú usporiadané za sebou v chromozómoch bunkového jadra. Súbor génov bunky (organizmu) označujeme názvom genotyp. Genotyp je súbor všetkých faktorov; jedinec, ktorý je charakterizovaný dedičnými vlastnosťami, nesie gény, ktoré sa prejavujú vo fenotypoch, no nesie aj tie, ktoré sa neprejavujú ale prenášajú sa ďalej na potomkov u ktorých sa prejaviť môžu.

Fenotyp, je súbor všetkých pozorovateľných vlastností a znakov živého organizmu. Je to výsledok spolupôsobenia genotypu a prostredia.

Človek má v každej telovej bunke 46 chromozómov, okrem pohlavných buniek. V týchto chromozómoch má mnoho tisíc génov.

46 ľudských chromozómov môže byť zoskupených do 23 párov. Ženské chromozómy sa líšia od mužských tým, že majú posledný pár označený ako X,X. Mužské bývajú označené ako X,Y. U mužov to písmeno Y označuje mužstvo a tých zvyšných 22 chromozómových párov je rovnakých. Tak isto ako nevieme, že aké vlastnosti od rodičov zdedíme, tak isto nevieme ovplyvniť, aké pohlavie bude potomok mať. Spermia nesie chromozómy X a Y. Vajíčko obsahuje dva chromozómy X. Keď sa stretnú, je tam asi rovnaká pravdepodobnosť, že sa narodí chlapec, ako že sa narodí dievča. Tak isto nemôžeme ovplyvniť to, či bude mať dieťa modré, zelené alebo hnedé oči, alebo či bude mať hnedé, blond alebo ryšavé vlasy. Deti po narodení dedia síce gény po rodičoch, ale nededia ich nadobudnuté skúsenosti. 

chromozomy

vypracovali:Ina Benediktová|Michaela Hodinková|Viliam Thurzo|Matej Gáborík