baner
Úvod
Poďakovanie
Bibliografia
Osobnosť
Sigmund Freud
C. G. Jung
Alfred Adler
R. B. Cattell
Poškodzovanie pri gravidite
Pohlavné hormóny
E. M. Remarque
Anketa
Záver
Resumé
Raymond B. Cattell
Raymond Bernard Cattell sa narodil vo Veľkej Británii v meste Staffordshire. Narodil sa 20. marca 1905. Pôvodne začal študovať chémiu a fyziku na Kráľovskej univerzite v Londýne, ktorú úspešne skončil keď mal 19 rokov. Po tom ako videl hrozné následky, ktoré zanechala prvá svetová vojna, začal sa zaujímať o využitie vedy na riešenie skutočných ľudských problémov. Preto sa rozhodol spraviť si doktorát z psychológie na Kráľovskej univerzite v Londýne, ktorý v roku 1929 aj získal. Spolupracoval s Charlesom Spearmanom na faktorovej analýze. Neskôr odišiel do USA, kde učil na Harvarde a potom 30 rokov na Illinoiskej univerzite. V roku 1944 založil v Colorade Inštitút pre výzkum a sebarealizáciu.
cattell
Zostavil niekoľko psychodiagnostických metód, ale najvýznamnejšia zo všetkých je šestnásťfaktorový osobnostný dotazník alebo skrátene 16PF.
Cattellova rysová a faktorová teória osobnosti skúma osobnosť pomocou analýzy a popisom správania sa jedinca. Jeho cieľom bolo “odmerať” osobnosť a preto zostavil 16PF.
 

Cattell veľmi kládol dôraz na predpoveď správania sa jedinca. Jeho definícia osobnosti aj preto znie: "Osobnosť je to, čo nám umožňuje predpovedať, čo daná osoba v danej situácii spraví."
Všetko to začalo u známeho psychológa Carla Gustava Junga. Ten predostrel svetu svoju teóriu, ktorej súčasťou bola aj teória o introverzií a extroverzií (1921). Hovorí o tom, že v človeku prevláda jeden z týchto dvoch typov. Takých ľudí potom nazývame extrovert/introvert. Taktiež zdôrazňuje, že každý človek má oboje, ale iba jedno u každého prevláda. Touto teóriou sa inšpiroval Hans Eysenck. Ten na základe Jungovej teórie o extro/introverzii zostavil takzvanú dvojdimenzionálnu klasifikáciu osobnosti (1947). Zistil, že osobnosť by mohla byť popísaná v dvoch dimenziách: introverzia/extroverzia, stabilita/neuroticizmus. Eysenck veril, že týmito dvomi dimenziami dokáže charakterizovať osobnosť. Podľa neho extroverti sú sociálne angažovaní, optimistickí, energickí a ľahko sa začnú nudiť. Introverti sú rezervovaní, ovládajú svoje emócie, bývajú pesimistickí, ale zato spoľahliví. Neurotici sú náladoví, veľa vecí sa obávajú a môže byť ťažké ich upokojiť keď sú nahnevaní. Stabilní sú emocionálne vyrovnanejší, nekonfliktní a nemajú zbytočné obavy. Cattell (1965) nesúhlasil s Eysenckovou teóriou a kritizoval to, že podľa neho nestačia dve dimenzie na charakterizovanie osobnosti jedinca. Podľa neho sa bolo treba pozrieť na osobnosť z viacerých uhlov pohľadu, než iba z dvoch na to, aby dokázali celkom charakterizovať a zadefinovať osobnosť jedinca. Cattell zbieral o rôznych ľuďoch informácie, vďaka ktorým sa pozrel no to, ktoré typy správania sa objavujú u podobných ľuďoch. Na toto hodnotenie používal faktorovú analýzu. Faktorová analýza je štatistická metóda, ktorá určuje rozptyl odpovedí respondentov. Vďaka tomu Cattell určil 16 osobnostných faktorov, ktoré sú podobné pre všetkých ľudí. Vytvoril test, ktorý sa skladá celkom zo 160 otázok a podľa odpovedí sa určuje charakteristika osobnosti.
Eysenck