baner
Úvod
Poďakovanie
Bibliografia
Osobnosť
Sigmund Freud
C. G. Jung
Alfred Adler
R. B. Cattell
Poškodzovanie pri gravidite
Pohlavné hormóny
E. M. Remarque
Anketa
Záver
Resumé
Osobnosť
Osobnosť je hypotetický súhrn a systém psychických vlastností, ktoré sú biologicky
determinované, utvárané v priebehu života jedinca v interakcii s okolím. Osobnosť nemožno u človeka konkrétne nájsť, môžme ju iba predpokladať.
Napríklad podľa vonkajšieho správania. Osobnosťou sa človek nerodí, osobnosťou sa stáva v 2-3 roku života. V tomto veku nastáva fáza ktorá sa nazýva sebauvedomenie. Vtedy objavujeme naše takzvané JA. Je to proces myslenia kedy sa jednotlivec začína pýtať samého seba “aký som?/aký by som chcel byť”- reálne ja/ideálne ja .Vývoj osobnosti je ovplyvňovaný biologickými činiteľmi a taktiež prostredím - interakciou s okolím. Pojmom osobnosť sa nesnažíme kvalitatívne hodnotiť alebo porovnávať ale vysvetliť rozličnosť prežívania a správania človeka. Osobnosť treba chápať ako systém - funkčný systém, ktorý je vytváraný psychickými vlastnosťami osobnosti. Vlastnosti osobnosti sú napríklad temperament, charakter, postoj, schopnosť, inteligencia, vôľové vlastnosti.Tieto vlastnosti sú často krát ovplyvnené génmi teda vlohami. Vlohy sú vrodené predpoklady k činnosti. Pokiaľ človek nezačne určitú činnosť vykonávať, tak sa mu neprejaví ani jeho vloha ktorú má vrodenú. Vlohy sú dôležité pre vývoj vlastností človeka, no nie sú to ešte hotové vlastnosti. Sami sa nerozvíjajú, rozvíjame ich cielenou činnosťou.