baner
Úvod
Poďakovanie
Bibliografia
Osobnosť
Sigmund Freud
C. G. Jung
Alfred Adler
R. B. Cattell
Poškodzovanie pri gravidite
Pohlavné hormóny
E. M. Remarque
Anketa
Záver
Resumé
Resumé
Túto tému sme si vybrali práve preto, lebo keď sme sa pozreli na nás a našich rodičov, všimli sme si, že v mnohom sa podobáme, ale zároveň sme od  nich odlišní. Položili sme si otázku ako je možné, že je to tak. Je to spôsobené biologickými faktormi, odlišujeme sa od nich kvôli prostrediu a výchove? Na tieto otázky sme sa snažili odpovedať čo najobjektívnejšie. Materiály sme získavali od konzultantov v diskusiách s nimi a z odbornej literatúry.
Hlavným cieľom nášho projektu bolo preskúmať vývin osobnosti v rôznych prostrediach a v rôznom období. Najprv sme museli zadefinovať, čo je to osobnosť a zistiť, ako ju definujú v svojich teoriach významní svetoví psychológovia. Tiež sme skúmali vplyv biologických faktorov na osobnosť jedinca.
 V našom projekte sme sa venovali teóriam osobností troch psychológov - psychoanalýze Sigmunda Freuda, komplexnému pohľadu  na osobnosť Carla Gustava Junga a invidualnej psychologií Alfreda Adlera.
Našim ďalším cieľom bolo preskúmať vplyv pohlavných hormónov ako napríklad testosterón a hormón štítnej žľazy tyroxín.
Niektoré faktory vplývajúce na vývin osobnosti sme sa snažili ukázať na konkrétnom  literárnom diele od E. M. Remarquea s názvom Čas žitia a čas umierania.
Pri študovaní sme chceli overiť, či je osobnosť ovplyvnená prostredím. A tak sme vyšli do ulíc a spravili sme anketu týkajúcu sa detstva a výchovy.  Každému z dvadsiatich respondentov sme položili 2 otázky. Prvá otázka znela: “Na čo si spomeniete, ako prvé keď vám povieme slovo detstvo?” a druhá: “Na čo si ako prvé spomeniete z výchovy vašich rodičov?”. Pri prvej otázke si väčšina respondentov spomenula na pozitívne zážitky, napriklad prechádzky s rodičmi, so starými rodičmi,na športovanie, na kamarátov. Pri druhej otázke respondenti z veľkej časti ocenili výchovu ich rodičov, to že boli prísni, naučili ich samostatnosti, boli tolerantní ale mali negatívne zážitky na autoritatívnu výchovu.
Po naštudovaní materiálov sme zistili, že osobnosť je z veľkej časti ovplyvnená prostredím a preto si myslíme, že naši rodičia sú od nás odlišní, lebo žili v inej dobe a v inom prostredí.
 

Týmto projektom sme zistili ako vplývajú biologické a psychologické faktory na jedinca z rôznych aspektov. Téma nás veľmi zaujala a hlavne obohatila o sebapoznanie. Zároveň sme získali veľa informácii z literatúry, biológie a psychológie.

                                Summary                                                                                              

We picked this topic as a result of reflecting on what makes us different and at the same time so similar to our parents. How this is possible was naturally an intriguing question which occupied our curiosity. Whether it’s down to biological factors or distinct social environment, time and upbringing, we hoped to take these points into consideration and come up with an answer that would be as objective as possible. To aid our reasoning we sourced arguments from consultants, successive discussion and academic literature.

The main objective of this assignment was to investigate personal development in varying social environments and times. First, we had to define what personality means and how it was conceived by world-renowned and acclaimed psychologists. Second, we considered biological influences on development of an individual.
Soon, we broke down our findings into three main schools of psychology: Sigmund Freud’s psychoanalysis, C.G. Jung’s holistic approach to personality formation and Alfred Adler’s individual psychology. As for the biological factors, we took into account sex hormones such as testosterone, oestrogene and progesterone. Lastly we looked at thyroxine which is secreted into the bloodstream by thryroid gland.

In novel “A time to Love and a Time to Die” by E. M. Remarque we also identified certain characteristics which contribute to psychological development. As we studied it closer we began to wonder if social environment plays indeed key role. In order to gain some empirical insights we went out to the streets and surveyed random people with questions about childhood and upbringing. Each of our twenty participants was asked the following.

First question: “What is your first recollection of your childhood?” Second question: “What is your earliest memory of your upbringing?” Answers to the first question revealed the vast majority of people had positive memories, such as, walking with parents and grandparents, sport activities and spending time with friends. As regards the second query, participants mostly appreciated their upbringing and the fact their parents were strict and taught them self-reliance. They responded somewhat negatively to overly authoritative parenting approach though. As we processed our findings, we came to conclusion that individual characteristic that distinguish us from our parents are heavily influenced by social environment and time in which we and our parents were raised.

To conclude, throughout this assignment we learnt a lot about psychological and biological factors that form various aspects of personal development. We found this topic very interesting since it took us on a path of broadening our knowledge of literature, biology, psychology and last but not least self-understanding.